September 28, 2019

Chaalaa Zamaan – Alex Ahamed: Posted September 28, 2019

President Mohamed Nasheed joins Archbishop Desmond Tutu as Honorary Co-Chair of Human Rights NGO Freedom Now

London ¬– November 3, 2016 ¬— Freedom Now is delighted to announce the appointment of President Mohamed Nasheed to its Board of Directors. The former president of the Maldives and prisoner of conscience will join Archbishop Desmond Tutu as Honorary Co-Chair. “We are very pleased that President Nasheed has agreed to serve in this capacity… Read more

އދގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް އާ ރައީސް ނަޝީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ ޢަލީ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އދ ގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް ޒެއިދް ރަޢާދް އަލް ހުސެއިން އާ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ ޢަލީ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ޖެނީވާގައި ހުންނަ އދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ހައިކޮމިޝަނަރގެ އޮފީހުގައި ބުދަ ދުވަހު އޮތް ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަނިވެ ހީނަރުވަމުން އަންނަ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތާމެދުއެވެ. ބޭއިންސާފުން ޝަރީޢަތް ހިންގައި... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އީޔޫ ޕާރލިމަންޓުގެ ރައީސް އާ ރައީސް ނަޝީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ ޢަލީ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޔޫރަޕިއަން ޕާލިމަންޓުގެ ރައީސް މާރޓިން ޝޯލްޓްޒްއާއި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ ޢަލީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ސްޓްރަސްބޯރގްގައި ހުންނަ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހުގައި އޮތް މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި އީޔޫ ޕާލިމަންޓުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާރާރު ފާހަގަ ކުރައްވައި ޤަރާރުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޙާލަތާ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Prime Minister Cameron calls for President Nasheed’s Release

Prime Minister David Cameron has called for the release of President Nasheed and all other political prisoners in the Maldives. In a tweet from the Prime Minister’s official Number 10 Downing Street account, David Cameron said: “Good to meet with wife of former #Maldives President. There needs to be political dialogue, release of Nasheed and… Read more

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދޫކޮށްލުމަށް އިނިގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ގޮވާލައްވައިފި

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދޫކޮށްލުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑޭވިޑް ކެމެރަން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދުގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ ޢަލީ އާއި ޤާނޫނީ ވަކީލު އަމާލް ކްލޫނީއާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހުގައި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ނަޝީދާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ދޫކޮށްލުމަށާއި ސިޔާސީ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ބޮޑުވަޒީރު ގޮވާލެއްވިއެވެ. ޑޭވިޑް ކެމެރެންއާއެކު ބައްދަލުކުރައްވައި ލައިލާ ޢަލީ އަދި އަމާލް ކްލުނީ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރީގެ ފަރސްޓް ލޭޑީ ލައިލާ ޢަލީ އެމެރިކާގެ ސެކެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ޖޯން ކެރީއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަނބިކަނބަލުން އަލްފާޟިލާ ލައިލާ ޢަލީ އެމެރިކާގެ ސެކެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ޖޯން ކެރީއާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެވުމުގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބޭއިންސާފުން ޝަރީޢަތް ހިންގައި 13 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރެއްވުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް ހިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ. ޖޯން ކެރީ މިއަންނަ ހަފްތާގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

President Nasheed Manhandled by Police at the Criminal Court

Photo Credit: Haveeru News Twitter & Minivan News President Nasheed Denied Legal Representation As Hearing Commences in Male’