ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ނިންމުން ކުށްވެރިކޮށް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އިސްލާޙްކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ގޮވާލުން

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރެލް އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒމްގެ ދަޢުވާގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމަށް ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބަހައްޓައި އެމަނިކުފާނު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގައި ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަމަށް ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން 2015 މެއި 20 ވަނަ ދުވަހު ނިންމާފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ނިންމުމުގައި... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Maldives Foreign Minister Misleads UN Human Rights Council

Maldives’ Foreign Minister Dunya Maumoon, the niece of President Yameen, deliberately misled the Human Rights Council during the Maldives’ Universal Periodic Review on 6 May in Geneva. During the session, numerous countries including India, US, UK, Germany, and Canada (see a full list of countries and their comments below) heavily criticized the Maldives’ politicized judiciary… Read more

ރައީސް ނަޝީދު ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހުރަސް އެޅުމާ ގުޅޭ ނޫސް ބަޔާން

ދައުލަތުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރެލް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކުރައްވައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ބޭއިންސާފުން ޝަރީޢަތް ހިންގަވައި 13 އަހަރުގެ ހުކުމެއް މިހާރު ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު، ރައީސް ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ މާފުށީގައި ބައްދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހުރަސް އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާކަމީ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބުދަ ދުވަހު... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

President Nasheed Transferred to Maafushi without Prior Notice

The Government of Maldives has once again arbitrarily changed President Mohamed Nasheed’s prison arrangements. Late Monday night, President Nasheed was transferred by speed boat from Asseyri Jail at Himmafushi to a maximum-security prison in Maafushi. Neither his lawyers, nor his family were informed prior to his sudden transfer. President Nasheed’s lawyers note that despite their… Read more

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވަކީލުންގެ ޓީމެއް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެކުލަވާލައްވައިފި

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާއާގުޅޭ ގޮތުން، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވަކީލުންގެ ޓީމެއް ރައީސް ނަޝީދު އެކުލަވާލައްވައިފިއެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވަކީލުންގެ ޓީމްގެ ފަރާތުން ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެއެވެ. މި ޓީމްގައި ހެމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ޖެރެޑް ޖެންސަރ، ބެން އެމަރސަން (ކިއު.ސީ) އަދި އަމާލް ކްލޫނީއެވެ. ޖެރެޑް ޖެންސަރއަކީ ސިޔަސީ ކުށްވެރިން މިނިވަން ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

President Mohamed Nasheed Announces International Legal Team

April 7, Malé, The Maldives – Today, Mohamed Nasheed, former President of the Maldives, announced his international legal team to represent him with regards to his ongoing arbitrary detention. The team includes Jared Genser, founder of Freedom Now and an expert at freeing prisoners of conscience who has represented such clients as Nobel Peace Prize… Read more

ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ އިސް ފަނޑިޔާރާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ބެއްލެވި 3 ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް އަބުރުގެ ދަޢުވާ ކުރައްވަން ރައީސް ނަޝީދު ނިންމަވައިފި

2015 މާޗް 23 ވަނަ ދުވަހު، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނޫސްބަޔާނުގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެމަނިކުފާނު ކޯޓުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ތަފްޞީލުކޮށްދޭ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރައްވާން އިންކާރު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މިއީ ކްރިމިނަލް ކޯޓްއިން ޙާޤީޤަތާއި ޚިިލާފަށް ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކައެކެވެ މި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ޝަރިއްޔަތުގެ އަޑުއެހުމަށްފަހުގައި، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެދުވަހު ކޯޓްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް ކަމަށް ބުނެ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Maldives Criminal Court Blocks President Nasheed’s Appeal

President Nasheed’s legal team has stated that the Maldives Criminal Court has effectively blocked the former President’s constitutionally mandated right to an appeal. The deadline for lodging an appeal expires on 26 March. But the lawyers have been unable to lodge an appeal because, in order to do so, they require the case report from… Read more

President Nasheed Denied a Practical Opportunity to Lodge an Appeal

President Mohamed Nasheed has been denied a practical opportunity to lodge an appeal at the High Court and therefore decided the appeal could not be filed without the full case report and adequate time for the legal counsels to prepare the appeal. As the case report of Criminal Court case number Cr-C/2015/132 is needed to… Read more

އިސްތިއުނާފް ކުރުމާ ގުޅޭ ނޫސް ބަޔާން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 132/Cr-C/2015 ޤަޟިއްޔާގައި 13 މާޗް 2015 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރެއްވި ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރުމަށްޓަކައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ބޭނުންވާތީ، އެކަމަށް އެކޯޓުގައި ވާނީ 15 މާޗް 2015 ތާރީޚުގައި އެދިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެރިޕޯޓު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދު... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Nasheed’s Lawyers Raise Concerns over Right to Appeal Being Undermined

President Nasheed’s constitutionally-guaranteed right to an appeal is being systematically undermined by the Maldivian courts, Nasheed’s legal team have said. In the latest legal twist, the Criminal Court is refusing to release the full case report of President Nasheed’s trial — information the legal team needs to lodge an appeal against his conviction. On Thursday… Read more

Statement by the Legal Team on Appeal at the High Court (Translation)

President Nasheed will appeal the verdict delivered by Criminal Court on 13 March 2015, sentencing him for 13 years imprisonment on the charge of terrorism. The irregularities in the proceedings, based on procedural law and substantive law were such that President Nasheed was denied of the basic principles of fair trial and due process. According to… Read more