އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިން ޖަވާބަށް ރައްދުދިނުން (ދިވެހި ތަރުޖަމާ)

އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިން ޖަވާބަށް ރައްދުދިނުން (ދިވެހި ތަރުޖަމާ)

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ފެސްޓިވަލް ހޫގޯގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ބެލްޖިއަމްގެ މަޝްހޫރު ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ލީޖްގެ ހޫގޯ އޮބްޒާވެޓަރީން އިންތިޒާމްކުރާ ފެސްޓިވަލް ހޫގޯގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ނޮވެމްބަރު 20 ން 24 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ފެސްޓިވަލްގައި ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ބެލްޖިިއަމްގެ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާނެއެވެ. އެއަށްފަހު އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބުރައީސް އަލް ގޯ ލިޔުއްވާފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓަރީ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ހަމަޖެހުމާ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ, ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިންޑިޔާގެ ނިއު ދިއްލީގައި ތަޤްރީރު ކުރައްވާނެ

އިންޑިޔާގެ ރިސާޗް އެންޑް އިންފޯމޭޝަން ސިސްޓަމް ފޯ ޑިވެލޮޕިން ކަންޓްރީސް އިން އިންތިޒާމް ކުރައްވާ ”ސައުތު ސައުތު އެންޑް ޓްރޭންގިއުލާ ކޯޕަރޭޝަން“ ގެ ނިންމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި އޯގަސްޓު 25 ގައި އިންޑިޔާގެ ވެރިކަން ކުރާ ދިއްލީގަ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތަޤްރީރު ކުރައްވާނެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ ގުޅުމާއި، އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިއްލީގައި އޮންނަ މި... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައާއި އާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސިޔާސަތުތައް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައި އެ މަގަށް ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ވިސްނުމާއި އިގްތިޞާދު ބައްޓަން ކުރަންޖެހޭ – ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި އަލަށް ތަޢާރަފްވަމުން އަންނަ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސިޔާސަތުތައް ސިޔާސީ ޕާޓީޓަކުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައި އެމަގަށް ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާއި ޕާޓީޓަކާއި އިޤްތިޞާދު ބައްޓަން ކުރުމުން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ ލިބިދެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ގްލޯބަލް ސޯލާ ފައިނޭންސް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ސަމިޓުގައި ހޯމަ ދުވަހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ލަމަރުކަޒީ ނިޒާމު ބާރުވެރިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއެކު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު 3 ވަނަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ކާމިޔާބު ހޯއްދެވި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ކައުންސިލަރުންނާ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ބާރުވެރިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. ކޮންފަރެންސް ކޯލްގެ ޒަރީޢާއިން މާލެ، އައްޑޫ، އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑާައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުންނާ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ބާރު ކަނޑުވާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެއްޓަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ، ތަރައްޤީވުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަޞީލަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާލްޑް ސްކޮލް ފޯރަމްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ސްކޮލް ވާލްޑް ފޯރަމް އޮން ސޯޝަލް އޮންޓްޕްރިނަރޝިޕްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑަައިގަންނަވާނެއެވެ. އޭޕްރިލް މަހުގެ 4 ން 7 އަށް އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީގައި ބާއްވާ މި މަޝްހޫރު ފޯރަމްގައި ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން ތެލަށް ބަރޯސާވެފައިވާ މިންވަރާ އަދި ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކާ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ތެޔޮ ބޭނުންކުރުމުގެ ފަރަގާ ބެހޭގޮތުން އޮންނަ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ތިމާވެއްޓާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޙާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މިޝިގަންގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ

އެމެރިކާގެ ޔުނިވާރސިޓީ އޮފް މިޝިގަންގެ ޑޯނިއާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ސެންޓާގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކުރައްވާ ޙާއްސަ ޙަފްލާއެއްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހޯމަ ދުވަހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެއެެވެ. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރާ އަސަރުތަކާއި އެކަންކަމާ ގުޅިގެން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވި ބައެއް ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓަރީ ފިލްމް ސްކްރީންކުރުމާއެކު... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އދ. ގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސްއާއި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އދ. ގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް ޒައިދު ރައާދު އަލް ޙުސައިންއާއި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ޖެނީވާގައި އޮތް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހީނަރުވަމުން އަންނަ ސިޔާސީ މަޝްރަޙާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެމަނިކުފާނަށް މަޢުލޫމާތު އެރުއްވިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުން އަންނަ ކަންކަން ގާތުން ބައްލަވާ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޖެނީވާ ސަމިޓް ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޑިމޮކްރަސީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޖެނީވާއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

ޖެނީވާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 9 ވަނަ ޖެނީވާ ސަމިޓް ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޑިމޮކްރަސީގައި ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޖެނިވާއަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. ދުނިޔޭގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ބޮޑު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ މި ސަމިޓުގައި އެކިއެކި ޤައުމުތަކުގެ ސިޔާސީ ކުށްވެރިންނާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސަައްކަތްކުރައްވާ މުހިއްމު ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މިއަހަރުގެ ސަމިޓުގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުއީން މޭރީ ޔުނިވާރސިޓީ އޮފް ލަންޑަންގައި މޫސުމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ

ދުނިޔާގެ މޫސުމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުއީން މޭރީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލަންޑަންގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ފެބްރުވަރީ 15 ވަނަ ދުވަހު ތަޤްރީރުކުރައްވާނެއެވެ. ކުއީން މޭރީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލަންޑަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މޫސުމަށް އަންން ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ހާއްސަ ކޮންފަރެންސްގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކާ ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަމުންދާ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ޙައްސަ ޕެނެލްއެއްގައި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަލް ގޯ އާއެކު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ

ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވައި ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ހާއްސަ ޕެނެލެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެމެރިކާއަށް މިއަދު ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރު މި ޕެނެލްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނަައިބު ރައީސް އަލް ގޯ އާއި މަޝްހޫރު ފިލެންތްރޮޕިސްޓެއްކަމުގައިވާ ޖެފް ސްކޮލް އާއި ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރ ހެދަރ ރައި އާއި... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް އެދި ފޮނުވާފަައިވާ މައްސަލައަކީ ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް ހާސިލްކުރުމަށް ދައުލަތުން ކުރައްވާ ކަމެއް

2010 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާްއްޖޭގެ ދިފާޢީ ބާރުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަބްދުﷲ ޔާމީން ކ. އާރަށުގައި ބެހެއްޓިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ޕްރޮސެކިިއުޓަރ ޖެނެރެލްގެ އޮފީހަށް މިހާރު ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލައަކީ ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް ހާސިލްކުރުމަށް ދައުލަތުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ