ވެރިއެއްގެ ނިމުން

މިއަދަކީ ދެވަނަ ޖުމްހޫރިޔަތަށް 50 އަހަރުފުރޭ ދުވަހެވެ. ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް 50 އަހަރު ފުރުނީ 2003 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއަހަރު އެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ ނިމުމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ބައެއް ޚިޔާލު މި ދުވަހު ހުށަހެޅުމަކީ މުނާސަބަތު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެމެވެ.

އުތުރުކޮރެޔާއާއެކު ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިކޮށްފައިވަނީ 2004 ވަނަ އަހަރު ބަރުމާއާއެކު އެކަން ހިންގާފައިވާ ގޮތާ އެއް ތައްގަނޑަކަށް، މި ވަގު ވިޔަފާރިތަކުގެ މޭސްތިރިއަކީ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން ގްރީން ބޮކްސްގެ ތެޔޮ ބޯޓާއި ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނާ ހުރި ގުޅުން ބަލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެކަމާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން ކުއްލިގޮތަކަށް އެކަމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދޮގު ތުހުމަތު ކުރާ ކަމުގައި ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމާ މެދު ކަންބޮޑުވެއެވެ. އަދި މި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެތިބެ،... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ‘ޖަޒީރާ ރައީސް’ ވާހަކަފުޅު

ހާސްކަމެއް ނެތި ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނޭ  ރަށްވެރި ކަމުގެ ހަމަތަކެއް ވޭ. ރާއްޖެ އެއެއްޗެއްގެ މަތީގައި އުފެދިފައިވާ އާނުގަނޑުގެ މުޅި ތަބީޢީ ސިފައަކީ ޖަޒީރާ ވަންތަކަން. ކޮންމެ ޖަޒީރާ ރަށަކަށާއި އަތޮޅަކަށް އަޅުގަޑުމެން ދެކޭ ނަލަމަންޒަރަކީ ދިވެހީންނާއި ދިވެހި މާހައުލު ލާމެހިފައިވާ މަންޒަރެއް. ޖަޒީރާވަންތަ މަންޒަރެއް. ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުން ފޯރުކޮށްދޭ ރަށްވެރިކަމުގެ ތަސައްވަރަކީ، ކޮންމެ ރަށެއްގެ، ވަށައިގެންވާ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް އެރަށަކަށްލިބޭ،... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވަގުތީ ސަރުކާރެއްގެ ހަމަތަކާއި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ ސަރުކާރެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ހިނގަމުން މިއަންނަ 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވޭ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކާމިޔާބުުކުރުމަށްފަހު 6 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް އުފައްދަވައި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސިޔާސީ ހަމަޖެހުން ހޯދުމަށް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ”ޖަޒީރާ ރައީސް“ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމެރީ ކެމްޕޭން އައްޑޫ ސިޓީގައި ލޯންޗްކުރުމަށް ބޭއްވި... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިން ޖަވާބަށް ރައްދުދިނުން (ދިވެހި ތަރުޖަމާ)

އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިން ޖަވާބަށް ރައްދުދިނުން (ދިވެހި ތަރުޖަމާ)

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ފެސްޓިވަލް ހޫގޯގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ބެލްޖިއަމްގެ މަޝްހޫރު ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ލީޖްގެ ހޫގޯ އޮބްޒާވެޓަރީން އިންތިޒާމްކުރާ ފެސްޓިވަލް ހޫގޯގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ނޮވެމްބަރު 20 ން 24 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ފެސްޓިވަލްގައި ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ބެލްޖިިއަމްގެ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާނެއެވެ. އެއަށްފަހު އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބުރައީސް އަލް ގޯ ލިޔުއްވާފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓަރީ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ހަމަޖެހުމާ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ, ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިންޑިޔާގެ ނިއު ދިއްލީގައި ތަޤްރީރު ކުރައްވާނެ

އިންޑިޔާގެ ރިސާޗް އެންޑް އިންފޯމޭޝަން ސިސްޓަމް ފޯ ޑިވެލޮޕިން ކަންޓްރީސް އިން އިންތިޒާމް ކުރައްވާ ”ސައުތު ސައުތު އެންޑް ޓްރޭންގިއުލާ ކޯޕަރޭޝަން“ ގެ ނިންމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި އޯގަސްޓު 25 ގައި އިންޑިޔާގެ ވެރިކަން ކުރާ ދިއްލީގަ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތަޤްރީރު ކުރައްވާނެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ ގުޅުމާއި، އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިއްލީގައި އޮންނަ މި... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައާއި އާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސިޔާސަތުތައް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައި އެ މަގަށް ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ވިސްނުމާއި އިގްތިޞާދު ބައްޓަން ކުރަންޖެހޭ – ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި އަލަށް ތަޢާރަފްވަމުން އަންނަ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސިޔާސަތުތައް ސިޔާސީ ޕާޓީޓަކުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައި އެމަގަށް ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާއި ޕާޓީޓަކާއި އިޤްތިޞާދު ބައްޓަން ކުރުމުން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ ލިބިދެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ގްލޯބަލް ސޯލާ ފައިނޭންސް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ސަމިޓުގައި ހޯމަ ދުވަހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ލަމަރުކަޒީ ނިޒާމު ބާރުވެރިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއެކު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު 3 ވަނަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ކާމިޔާބު ހޯއްދެވި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ކައުންސިލަރުންނާ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ބާރުވެރިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. ކޮންފަރެންސް ކޯލްގެ ޒަރީޢާއިން މާލެ، އައްޑޫ، އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑާައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުންނާ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ބާރު ކަނޑުވާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެއްޓަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ، ތަރައްޤީވުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަޞީލަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާލްޑް ސްކޮލް ފޯރަމްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ސްކޮލް ވާލްޑް ފޯރަމް އޮން ސޯޝަލް އޮންޓްޕްރިނަރޝިޕްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑަައިގަންނަވާނެއެވެ. އޭޕްރިލް މަހުގެ 4 ން 7 އަށް އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީގައި ބާއްވާ މި މަޝްހޫރު ފޯރަމްގައި ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން ތެލަށް ބަރޯސާވެފައިވާ މިންވަރާ އަދި ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކާ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ތެޔޮ ބޭނުންކުރުމުގެ ފަރަގާ ބެހޭގޮތުން އޮންނަ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ތިމާވެއްޓާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޙާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މިޝިގަންގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ

އެމެރިކާގެ ޔުނިވާރސިޓީ އޮފް މިޝިގަންގެ ޑޯނިއާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ސެންޓާގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކުރައްވާ ޙާއްސަ ޙަފްލާއެއްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހޯމަ ދުވަހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެއެެވެ. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރާ އަސަރުތަކާއި އެކަންކަމާ ގުޅިގެން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވި ބައެއް ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓަރީ ފިލްމް ސްކްރީންކުރުމާއެކު... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އދ. ގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސްއާއި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އދ. ގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް ޒައިދު ރައާދު އަލް ޙުސައިންއާއި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ޖެނީވާގައި އޮތް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހީނަރުވަމުން އަންނަ ސިޔާސީ މަޝްރަޙާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެމަނިކުފާނަށް މަޢުލޫމާތު އެރުއްވިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުން އަންނަ ކަންކަން ގާތުން ބައްލަވާ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ