އުތުރުކޮރެޔާއާއެކު ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިކޮށްފައިވަނީ 2004 ވަނަ އަހަރު ބަރުމާއާއެކު އެކަން ހިންގާފައިވާ ގޮތާ އެއް ތައްގަނޑަކަށް، މި ވަގު ވިޔަފާރިތަކުގެ މޭސްތިރިއަކީ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން ގްރީން ބޮކްސްގެ ތެޔޮ ބޯޓާއި ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނާ ހުރި ގުޅުން ބަލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެކަމާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން ކުއްލިގޮތަކަށް އެކަމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދޮގު ތުހުމަތު ކުރާ ކަމުގައި ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމާ މެދު ކަންބޮޑުވެއެވެ. އަދި މި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެތިބެ، ޕްރޮފެޝަނަލް ތަޙްޤީޤެއް ކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއަށް އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުތުރުކޮރެޔާއާއެކު ހިންގާފައިވާ ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިތައްހިންގާފައިވަނީ ބަރުމާގެ އަސްކަރިއްޔާއާކު 2004 ވަނަ އަހަރު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަނުން ހިންގި ވަގު ވިޔަފާރިއާ އެއް ތައްގަނޑަކަށެވެ. މި ވަގު ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް އެސްޓީއޯއިން 2004 ވަނަ އަހަރު ހިންގިއިރު އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަނަކަށް ހުންނެވީ މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޢަބްދުﷲ ޔާމީނެވެ. އެހެންކަމުން އުތުރުކޮރެޔާއާއެކު ހިންގާފައިވާ ވަގު ވިޔަފާރީގެ މޭސްތިރިއަކީވެސް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންކަމުގައި ބެލެވޭތީވެ، އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަޙްޤީޤްކުރެއްވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން 2004 ވަނަ އަހަރު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ޗެއާމަންގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވަައިގެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުން ބޮޑެތި ޖިނާޢީ ކުށްތަކަށް އަރައިގަނެފައިވާ ބަރުމާގެ އަސަަކަރިއްޔާއާއި ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނެވެ. އެހެންކަމުން އެކަން ތަހްޤީޤްކޮށް ބަލައިދިނުމަށް މިފަދަ ތަހްޤީޤްތައް ކުރުމުގެ އެންމެ ގާބިލް އެއް ފަރާތް ކަމުގައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތެއްކަމުގައިވާ ގްރާންޓް ތޯންޓަން އާއެކު 2010 ދައުލަތުން އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލިއެވެ. ދައުލަތުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކޮށް ތަހްޤީޤްކުރުމަށާއި، ކޯޓު މަރުހަލާ ނިިމި ދިވެހި ދައުލަތުން ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށްފަހު (އެސެޓް ރިކަވަރީ)، އެ ހޯދުނު ފައިސާގެ ވަކި އިންސައްތައެއް ތަހްޤީޤް ހިންގި ފަރާތްކަމުގައިވާ ގްރާންޓް ތޯންޓަންއަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެވުނެވެ. އަދި އެ ތަހްޤީޤް އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި މަޑު ޖައްސައިފިނަމަ ދައުލަތުން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމުގައިވެސް އެ އެއްބަސްވުމުގައިވެއެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީ ސަރުކާރު ފުރޮޅިގެންދިޔައިރު، މި ތަހްޤީޤް ނިމި އަދި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ހުރިހާ ތައްޔަރީތައް ވަނީ ނިމިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް 10 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމަށްފަހު ގްރާންޓް ތޯންޓަންއާއެކުވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ކުއްލިގޮތަކަށް 2012 ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީ ސަރުކާރު ފުރޮޅުމަށްފަހު ބާތިލްކުރިއެވެ.

މި ތަހްޤީޤުން އެނގި ހާމަވިގޮތުގައި އެސްޓީއޯގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ހުންނަވައިގެން 2004 ވަނަ އަހަރު ބަރުމާއާއެކު 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް ހިންގެވި ކަމެވެ. އަދި އެކަން ކުރެއްވި ގޮތުގެ ފުރިހަމަ ތަފްސީލް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުގައާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގައި މިހާރުވެސް ހުންނާނެއެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރ 3 ގައި އެމްޑީޕީން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައި ތަހްޤީޤްކުރުމުން ހާމަވަނީ އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ އުތުރު ކޮރެޔާއާއެކު ދިވެހި ދިދަ ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތަކުން ތެލުގެ ވަގު ވިޔަރފާރި ކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ 2004 ވަނަ އަހަރު އދ. އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ބަރުމާގެ އަސްކަރިއްޔާއާއެކުވެސް އެ މުޢާމަލާތް ހިންގާފައިވާ ގޮތަށެވެ.

މި މައްސަލައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއްކަމުގައިވާތީވެ އެއްވެސް ސިޔާސީ ނުފޫޒެއްނެތި މިކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ތަޙްޤީޤްކުރުމަކީ މިއަދު ދިވެހި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކަމެކެވެ. ލަސްނުކުރައްވައި މިކަން ބެއްލެވުމަށާއި ސިޔާސީ ނުފޫޒަށް ބޯނުލެބުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންނަށާއި ސިފައިންނަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

President Nasheed Concerned by Highly Irregular Comments by the Minister of Defence on his Personal Facebook Account

“The decision by Defense Minister Adam Shareef Umar to post on social media today regarding “reports of a plot to create disturbances” and perceived threats to national security is highly irregular. It is believed to be a planned precedent to delay presidential elections due to be held on 23 September.

There are procedures that need to be followed in the event of a national security threat. By posting on facebook, the Minister is transgressing laws, regulations and protocols of the Maldives National Defence Force. His conduct is clearly politically motivated and believed to be on the orders of President Abdulla Yameen.

It is widely perceived that these recent actions come as the latest move by the government to disrupt and delay the elections, and create public fear and mistrust which undermines public confidence and faith in the system and attempts to deflect voters.

The government has previously sought to deflect voters by attempting to get people to choose between applying for social housing and being able to vote. The Elections Commission’s initial decision to place ballot boxes only in 7 of the 132 resorts, and constant perturbation of the process of re-registration raise fears EC is working along with the government to disenfranchise opposition voters. These concerns about the EC’s independence remain unresolved and get further reinforced as the date for election advances.

I call upon the international community, the Commonwealth, European Union, the United Nations, India, the United Kingdom and United States to assist the people of the Maldives to ensure a free and fair election process. The fact that the EC has already extended the candidacy nomination deadline without consulting political parties are further grounds for similar concerns. The EC must be reconstituted and the elections must be held in the Maldives on 23 September, as announced.”

ENDS

President Nasheed’s Concerns over Elections

“A strong and united opposition is important, but this alone will not resolve the problem of elections in the Maldives. The Elections Commission – which is supposed to be a fair and neutral umpire – is hopelessly politicised; and there are no fair, predefined rules that dictate how the election will be held. Instead, the Elections Commission and other institutions make up the rules as they go — such as trying to ban the Maldivian Democratic Party (MDP) primary contest — to favour President Yameen.

President Yameen continues to flagrantly defy the Constitution (arbitrarily disqualifying MPs and refusing to hold by-elections within two months is one indisputable case in point). President Yameen has neutered the Supreme Court by kidnapping the Chief Justice and Justice Hameed. The remaining three justices give President Yameen a legal carte blache to do as he pleases, in the form of a whimsical interpretation of the doctrine of necessity.

So there is no rule of law, nor a clear framework for a free and fair election. A huge amount of concerted pressure will be required to create a level playing field and improve trust in the electoral process. This needs to happen before we enter an election that, under current circumstances, will only end in farce.”

President Mohamed Nasheed
8 June 2018

Statement from Maldives Former President Mohamed Nasheed on Government Obstruction of Presidential Primary Voting Today

“President Yameen has yet again directed Maldives security forces to obstruct the country’s democratic processes, this time by sending police to confiscate ballot boxes across the nation in the Maldivian Democratic Party (MDP) presidential primary vote today, and by forbidding television broadcasters to report on opposition candidates running in the elections, including myself.

“I commend the bravery of Maldivians who came out to vote, and those who creatively thwarted the efforts by the government to quash the MDP Presidential Primary by turning cement mixers and fish storage hulls into immovable ballot boxes that could not be confiscated and hauled away by police. It is inspiring to see that Maldivians are rising up with the belief that democracy must prevail, despite the atmosphere of military rule and repression imposed by President Yameen.”

Mohamed Nasheed
30 May 2018

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ‘ޖަޒީރާ ރައީސް’ ވާހަކަފުޅު

ހާސްކަމެއް ނެތި ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނޭ  ރަށްވެރި ކަމުގެ ހަމަތަކެއް ވޭ.

ރާއްޖެ އެއެއްޗެއްގެ މަތީގައި އުފެދިފައިވާ އާނުގަނޑުގެ މުޅި ތަބީޢީ ސިފައަކީ ޖަޒީރާ ވަންތަކަން. ކޮންމެ ޖަޒީރާ ރަށަކަށާއި އަތޮޅަކަށް އަޅުގަޑުމެން ދެކޭ ނަލަމަންޒަރަކީ ދިވެހީންނާއި ދިވެހި މާހައުލު ލާމެހިފައިވާ މަންޒަރެއް. ޖަޒީރާވަންތަ މަންޒަރެއް.

ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުން ފޯރުކޮށްދޭ ރަށްވެރިކަމުގެ ތަސައްވަރަކީ، ކޮންމެ ރަށެއްގެ، ވަށައިގެންވާ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް އެރަށަކަށްލިބޭ، އަދި ކޮންމެ އަތޮޅެއްގެ ދުނި ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަސީލަތްތައް އެ އަތޮޅަކަށް ލިބޭ، ލާމަރުކަޒީ ރާއްޖެއެއް.

މި ޕްރައިމަރީގައި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ފަހުރު ވެރި މެނަބަރުން ނަށް އަޅުގަޑު ހުށަހަޅާނަން.

އާބާދީ މަރުކަޒުކުރެވި، މާލެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނާއި، އަދި މެދުރާއްޖެތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަށް ޑިއުޓީ އާއި ޓެކްސްތައް މާފުކުރެވިފައިވާ އިގްތިސާދީ މަރުކަޒްތަކެއް، މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ގާއިމްކުރުމަށް. މިބަދަލާއެކު މިމަރުކަޒުތަކުގައި ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތަކާއި އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް މާލެއަށްވުރެ ލުއިފަސޭހަ ކުރެވި، މާލޭގެ އާބާދީ މާލޭގެ ޖާގައަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ބަދަލު ވާނެ.

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ މީހަކީ، ގަރުބަގަތީއްސުރެ ނެތިދިއުމަށްދާންދެން އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރި ނިޒާމުގެ ހިޔާ ދަށުގައި ދެމިހުންނާންޖެހޭ މީހެއް. ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގައި ދިވެހީންނަށް އަޅާލައި، ހާލުބަލައި، ފަރުވާ ހޯދައިދޭނެ. ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމުގެ ކުރީއްސުރެ ދައުލަތުން އެހީތެރިވާނެ. އޭނާގެ ހަޔާތްފެށި ޅަފަތުގެ ނާޒުކު އުމުރުފުރައިންގޮސް ފުރާވަރަށް އަޅައި، ބޮޑުވެ ތަޞައްރަފުފުދި ދިރިއުޅުމެއް ފަށައި، ދުވަސްވެ މުސްކުޅިވެ މަރުދުވަހަށް ދާންދެން އޭނާގެ ހާލުއަހުވާލު ބަލާންޖެހޭ. އެއްވެސް ފުރައެއްގެ، އެއްވެސް ޖިންސެއްގެ، އެއްވެސް މިޒާޖެއްގެ އެއްވެސް މީހަކު އެކަހެރިވެ ބާކީނުވާނޭހެން، އޯގާތެރިކަމުގައި ބެލެހެއްޓޭނޭ ހިޔާވަހިތައް ޤާއިމްކުރެވެންޖެހޭ. ރާއްޖެއަކީ ފެތުރިފައިވާ ބައިވަރު ޖަޒީރާރައްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ ޖަޒީރާ ގައުމެއްކަން ދެނެތިބެ، އެއްވެސް ރަށެއްގެ އެއްވެސް މީހަކު ތަފާތުނުވާނޭހެން އެންމެނަށް އަހައްމިއްޔަތުކަންދީގެން ލޯތްބާއި ކުލުނުވެރިކަމުން އުފެދޭ އުފާވެރި މުޖްތަމަައެއް އުފެއްދާންޖެހޭ.

ކުޑަކުޑަ އޮށެއްގެ ސިއްރުން ވަޅުޖެހުނު ބިންމަތީގައި
    ކުޑަކުޑަ ގަހެއް ފަޅުއްވާ ބިޔަވުން އިތުރުކުރެއްވީ

ދިވެހީންގެ ތިޔާގިކަމާއި މުޅި އާމްދަނީ އެއެއްޗެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާ ފައްތިޔާއަކީ ތިމާވެށި. ކަނޑާއި ފަރާއި ވިލުތަކާއި ގިރިތައް. ފަޅުން އެއްގަމަށް އަރައިގެން އައިސް ޖެހޭ ތުނޑިއާއި ހޭޅިފައް. އަދި ރުއްގަހާއި ގޮއިފާ ލައްބަތަކުން އެކުލެވިގެންވާ  ބިން. ކުޅިއާއި ޗަސްބިންފަދަ ހާއްސަ ސިފަތައް އެކުލެވޭ ތަންތަން. އަދި އެންމެހާ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހާ ދިރުންތައް.

ދިވެހީންގެ މުޅި އިގްތިސާދަކީ ވަށައިގެންވާ ގުދުރަތީ މުއްސަދި މާހައުލު. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީއިންތިހާބަށް ހުށަހަޅަން އަޅުގަޑު ތިޔަބޭފުޅުނުންނަށް ހުށަހަޅާ ޖަޒީރާރާއްޖެ މެނިފެސްޓޯގެ އިގްތިސާދީ މުޅި ނަޒަރިއްޔާއަކީ ވަށާޖެހޭ ނޫ އިގްތިސާދެއްގެ ސިޔާސަތުތައް. ތިމާވެއްޓާ ލާމެހިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކެއް. ތިމާވެށި ދިރުވައި ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ދިވެހީންގެ އިގްތިސާދު ދުޅަހެޔޮ ގޮތެއްގައި ކުރިއަރުވަންބޭނުންނަމަ ކޮންމެހެން އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާއެއް. އެއީ ކޮންމެ ރަށެއް ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި އަބަދު ހިންގާންޖެހޭ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް.

ނޫ އިގްތިސާދުގެ ސިޔާސަތަކީ، ލޯ ކާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓްރެޓަޖީއެއް. މި ސްޓްރެޓަޖީ ބިނާވެފައިވަނީ ދުމާއި ގެދަބުޅިއާނުލައި ތަރައްގީ ހިންގޭނެ އުސޫލުތަކަށް. މި ސްޓްރެޓަޖީ އަކީ ވަށައިޖެހޭ، މާހައުލުން ނެގޭ މައުދަން މަދުކޮށް، މިހާރު ނެގިފައިހުރި އެއްޗެއް ގިނައިން ބޭނުންކުރެވޭ އިގްތިސާދެއް. ގަސްތައް ކަނޑައި، ކުޅިތައް ހިއްކައި، ފަނާކުރުވަނިވި “ތަރައްގީ” އާއި މުޅީން ދުރަށްގޮސް، އޮޔާ ވަޔާ އިދިކޮޅަށް ނުފަތައި، ގުދުރަތާއި އެއްކީއްޔަށް ކަނޑުތަކާއި ފަރުތަކާއި އުދަރެހާއި އެއްކުލައިން ފަރުމާކުރެވޭ ނޫ އިގްތިސާދެއް.

ނޫ އިގްތިސާދުގެ ބޭނުމަކީ ކޮންމެ ގެއެއްގެ އާމްދަނީ މައްޗަށް ޖެއްސުން. ތަރައްގީގެ ނާރެހަކީ މާދުރުގައި އޮންނަ ބޮޑު ސެޒެއްގެ ބަދަލުގައި، ދިރިއުޅޭ ގޯތިތެރޭގައި ހިންގޭ ހަރަކާތަކަށް ހަދަންޖެހޭ.

ތިމާވެށްޓަކީ ތިމާއަށް އޭގެން މަންފާއާއި މާލީ ފައިދާވާ އިގްތިސާދީ ކަމެއް. ގޯތިތެރޭގައިވާ ގަސްތަކާއި، ފުރަގަހުން އޮންނަ ވަލާއި، އެރި މަސްބާނާ ފަޅާއި، އުރަފަށާއި، އަދި އެއްގަމުގައި އޮންނަ
ކުޅިއާއި ޗަސްބިމުން އެކުލެވޭ ސަރަހައްދަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ގުދުރަތީ އުމްރާނީ ނިޒާމު.

މި އިގްތިސާދުގައި ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ވަންނަ އަދަދު އިތުރުކުރެވި ތަކެތީގެ އަގު އަތްފޯރާ ފަށަށް ތިރިކުރެވޭނެ. ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އިތުރުކުރެވޭނެ. މީސްކޮޅު މަދު ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ މީހާކު އުފައްދާ މިންވަރު މަތިކުރެވޭނެ އާ ގޮތްތައް ހޯދާދޭނެ. ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުޑަކޮށް، ސަރުކާރު ހިންގާ ކުންފުނިތަކުގެ އިސްރާފު މަދުކޮށް، އާއްމު ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވޭނޭ އާ ގޮތްތައް ތައާރަފުކުރެވޭނެ. ކަރަންޓާ ފެނާއި، ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ދިނުން ސަރަހައްދީ ކުންފުނިތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ. ބުރަ މަސައްކަތްކުރާ އަގުދަށް ލޭބަރުންގެ ވަޒީފާ ފުނިވަރެއް އުފެއްދުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިއެއް ކުރާމަސައްކަތަށް ހަމަ އަގު ހޯދައިދެވޭނެ. އެއް ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން ލިބޭ އުޖޫރައިން ހާސްކަމެއްނެތި ތާހިރު ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނޭކަން ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެ.

ރާއްޖޭގައި ބާނާ މަހުގެ ހަމަ އަގުލިބޭނޭ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވޭނެ. އަތޮޅުތަކުންނާއި ރާއްޖޭ ކަނޑުތަކުންނާއި އަސްދަނޑީގެ ބޭރުން ބާނާ މަސް، އެ މަސް ބާނާ ދޯނި ފަހަރުގައި ގޮސް، ސީދާ ބޭރުގެ (ސިލޯނުފަދަ) މާކެޓްތަކަށް ވިއްކޭނޭ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވޭންޖެހޭ.

މީގެ އިތުރުން، ކުދި މަސްޕްލާންޓްތަށް ރަށްރަށުގައި ހެދޭނެ ފަދަ މެކޭނިޒަމްއެއް އުފައްދާ، ކައުންސިލް ތަކާއެކު ހެދޭ ކުންފުނިތަކަކުން މަސްބޭރު ކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެ.
2009 ވަނަ އަހަރު، ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ތައާރަފްކުރެވިގެންދިއުމުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުން ލިބޭ ފައިދާ، ސީދާ ރަށަށް، ލިބިގެންގެންދާކަމީ ފެންނާންއޮތް ހަޤީޤަތެއް.  ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ކުރިއަރުވާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ގެސްޓްހައުސްގެ އިތުރުން، ޖަޒީރާ ހޮޓަލާއި، ބުޓީކް ހޮޓަލާއި  ހޯމްސްޓޭ ތަޢާރަފްކުރެވިގެންދާނެ. ޖަޒީރާ ޓޫރިޒަމް ތަޢާރަފް ކުރެވޭނެ.

ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާކިޔުމާ، ފަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްލޭންތައް ހެދުމާއި، ރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާ، ރަށުން ލިބެންހުންނަ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް އެކުލެވޭ ރަށު ވެބްސައިޓް ބަލެހެއްޓުމާ، ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާއަކީ، ރަށުގެ ފްރަންޓް އޮފީސް، ކަމުގައިވެސް ވާން ޖެހޭ.

ބޯޑިން މަދަރުސާ އަދި ސަރަހައްދީ ދަނާލުތައް އުފައްދާ ކުރިއެރުވޭނެ. ޖަޒީރާ މަދަރުސާ ގާއިމްކުރެވި މަލްޓިގްރޭޑް ކްލާސްރޫމްފަދަ ކުދި އާބާދީތަކަށް ރަގަޅު ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒަމާނީ އުކުޅުތައް ތައާރަފުކުރެވޭންޖެހޭ. ކޮންމެތާކު ހުއްޓަސް ޑިގްރީއާ ހަމައަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ހުޅުވިގެންދާންޖެހޭ.

ވެކްސިން ޖެހުން، ފޫޅުމާ ހިދުމަތް، ވިހާފަރުވާ، އަދި ވެލްފެއަރ ދަފްތަރު (އެކަނިވެރިމައިން، ދޮށީއުމުރުގެ މީހުން، ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާމީހުން) ގެ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލްތަކުގެ ދަށަށް ގެނެވޭނެ.

ދިވެހީން އެދެނީ ތަރައްޤީވެ ކުރިއެރުމަށް. އަނިޔާއެއް، އިހާނެތިކަމެއް، ގޯނާއެއް ނެތް އުފާވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް. އާއިލާއާއި ރަހުމަތްތެރީންނާއެކު އުޅެވޭނޭ އަމާން ރާއްޖެއަކަށް. ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ފަރުދީ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުވުމަށް. ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ލިބިދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ޙައްޤުތައް، އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި، މުޠުލަޤަށް ލިބިދިނުމަށް. އަދި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތާއި ޙިމާޔަތް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ލިބެމުންދާނޭ ކަމުގެ ޔަގީންކަމަށް.

ވާދަވެރި ސިޔާސީ ނިޒާމެއް ދިވެހީން ޚިޔާރުކުރީ ޢަދާވާތްތެރި ސިޔާސީ ނިޒާމެއް ދުށުމުގެ ނިޔަތަކު ނޫން. ތިންބާރު ވަކިކުރެވިފައިވާ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމަކަށް ދިވެހީން ބޭނުންވީ އެއްބާރު އަނެއްބާރުގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަނެގެން ހިންގާ ވެރިކަމެއް ބޭނުންނުވާތީ. އާޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ޖުމްލަ 7 އިންތިޚާބު ބޭއްވިފައިވާއިރު، އެހުރިހާ އިންތިޚާބެއްގައި ރައްޔިތުން ވޯޓުދީފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ނަތީޖާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގާނޫނު އަސާސީއަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނާންޖެހޭ.

ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް ޤާއިމް ކުރާން ޖެހޭ. މި ސަރުކާރަކީ އެ ސަރުކާރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަގުތީ ސަރުކާރެއް ހިންގާނެ އިންތިޒާމްތަކަކާއި އެކު ގާއިމްކުރެވޭ ސަރުކާރަކަށް ވާން ޖެހޭ. މި ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރުގެ މުއްދަތަކީ 6 އަހަރު. މި ހައަހަރުގެ ފުރުތަމަ ދޮޅުއަހަރު ދިވެހީންގެ ތެރެއިން ގެއްލުމާއި، ހިތާމައާއި އަނިޔާ ލބިބިތިބި މީހުންގެ ހިތްތަކަށް ފިނިކަން ގެނެސްދޭންޖެހޭ. ބަދަލުވުމަށް ބޭނުންވާ ހިތްހަލާސް ކަން ހޯދައިދޭނެ އަދާލަތު، ނުވަތަ، ޓްރާންސިޝަނަލް ޖަސްޓިސްގެ މަސައްކަތް ހިންގާ، ފަނޑިޔާރުގެތައްކަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިއްބައިދޭނޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް، ޖިނާއި އަދުލުގެ ނިޒާމާއި ފުލުހުން އަދި ސިފައިންގެ މުއައްސަސާ ހަރުދަނާކޮށް، މުސްތަގިއްލު މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭނުން އެއްމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ހިފޭނޭ ހަމަތަކަކަށް އެ މުއައްސަސާތައް ބަދަލުކުރާންޖެހޭ. ދިވެހި ރާއްޖެ އަށް ސިޔާސީ ހަމަޖެހުން ހޯދުމަށް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލުކުރާން ޖެހޭ. ދިވެހި ރާއްޖެ އާއި މި ރިޔާސީ ނިޒާމާ، ނުގުޅޭކަން އަޅުގަޑުމެނަށް ކަށަވަރު ވެއްޖެ. ބާރުގަދަ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވެރިކަމުގެ މުޅި ނިޒާމް ގަޑުބަޑު ކުރެވޭ ކަމީ ފެންނާން އޮތް ހަޤީގަތެއް. ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ތާއިދު ކުރުމަށް އެންމެ ބޭފުޅުންގެ ކިބައިން އަޅުގަޑު އެދެން.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީ ތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ހުވާކުރުއްވާނީ  މިއަދު އަމަލުކުރަމުންދާ ގާނޫން އަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން. ހުވާކުރައްވާ ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތަކީ، ހިނގަމުންމިދާ 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރު އިތުރު 1 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތައް އިތުރުކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން. އިތުރުކުރެވުނު އެ އަހަރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންސިޝަނަލް ޖަސްޓިސްގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށާއި، ފަނޑިޔާރުގެތަކަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިއްބައިދޭނޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށާއި، ޖިނާއި އަދުލުގެ ނިޒާމާއި ފުލުހުން އަދި ސިފައިންގެ މުއައްސަސާ ހަރުދަނާކުރުމަށާއި، މުސްތަގިއްލު މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭނުން އެއްމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ހިފޭނޭ ހަމަތަކަކަށް އެ މުއައްސަސާތައް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ގާނޫނީ އިސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިސްލާހު ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަޑު ހުށަހަޅަން.

އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ މެންބަރުން ގިނަ އަދި ތާއިދު ބޮޑު ޕާޓީ. މި ޕާޓީގެ މެންބަރުން އެދޭ ކެންޑިޑޭޓަކަށް، މިރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭން ވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް.

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ މި ހާތަނަށް، މި ރާއްޖެ ދެކޭނެ އެންމެ މުހިންމު ނިންމުން ނިންމާނެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު.
ސަބަބު ތައް ތަފާތު ވެފައި ގިނަ ގުނަ.

ތަކެތީގެ އަގު ދަނީ އުފުލެމުން. އަންމުދަނީ މަދުވެއްޖެ. ޖީބައް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުތަކާވަރު ވެއްޖެ. ގޭގެ ކުލި ދެއްކެނީ ކިރިޔާ. ބާނާ މަސްކޮޅުގެ އަގު ދައްވެއްޖެ. ޓޫރިސްޓުން އައުން މަދުވެއްޖެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސޯދު މާބޮޑު ތަނުން މަޑުޖެހިއްޖެ.

ވެރިންކުރާ ވައްކަމާއި ހިންގާފަސާދަ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެއްޖެ. ހަގުރާމަ ވެރި ޖަމާތްތަކާއި ދިވެހިން ގުޅެން ފަށައިފި. ދިވެހި ޒުވާން ޖިންސުންލަތިފުން، ހަގުރާމަވެރިންގެ ޖާރިއާއިންގެ ގޮތުގައި ވިއްކަން ފަށަފި. ރައްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހަލާކު ކޮށްފި. ރައްރަށާއި ސިޓީ ތަކުގެ ހިންގުމުގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރުން އަތްބާނާ، އެތަންތަންތަނުގެ ހިންގުން ހުއްޓޫމަކަށް ގެނެސްފި.
ރާއްޖެ އިންތިހާއަށް ދަރަނި ވެރިވެއްޖެ.

ޒަމާނުއްސުރެން ރާއްޖެއިން މިއަންނަނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢު ތަކަށް ލޯނު ނަގަމުން. އެއީ އިންޓްރަސްޓް ކުޑަ އަދި ދިގު މުއްދަތުގައި އަންބުރާ ދައްކާ ގޮތައް، އަދި ވަކިން ޙާއްސަ ކޮށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަ އަގާއި، ކުރެވޭނޭ ބޭނުން އިގިގެން ނެގޭ ލޯނު.

މި ހަމަ އަޅުގަޑުމެން ދޫކޮށްލައިފި.

މިއަދު ގިނަ ލޯނު މިނަގަނީ ޗައިނާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން. އެލޯނު ދެނީ ޗައިނާ ކުންފުނި ތަކަށް، އެމީހުން އައިސް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް. ދިވެހިންގެ ޕުރޮޖެކްޓްތަކަށް ފައިސާ ހޯދާދީ އަދި މަސައްކަތް ކޮށްދޭ ޗައިނާ ކުންފުނި ތަކުގެ މި ލޯނު ތަކަށް، ގަރަންޓީ ދެނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން.

ކަން ހިގާއިރު، ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު އޮންނީ އިންތިހާ އަށް ބޮޑުކޮށްފައި. ހިގާނެ ހަރަދަށް ވުރެން މާބޮޑު ތަނުން ބޮޑު ކޮށްފައި. ލޯނު ނަގަނީ ބޮޑު ކުރި އަދަދަށް. ނަތީޖާ އެއްގެ ގޮތުން، ފައިސާ އަންބުރާދެއްކުމަށް އުފެއްދި ވިޔަފާރިއަކުން އެލޯނެއް ނުދެއްކޭ. އެހާލަތުގައި ފައިސާދިން މީހުން ދެންބުނާނީ ބިންހިމެނޭ ހިއްސާ ދިނުމަށް. އަޅުގަޑު މެންނަށް ދޫކޮށްލުމަށް މަޖުބުރޫ މިވަނީ އަޅުގަޑުމެންގެ އިސްތިޤްލާލު އެކަންޏެއް ނޫން. އިންޑިޔާކަނޑުގެ ހަމަޖެހުންވެސްމެ. ޗައިނާގެ ބާރު ފޯރާ ބިން ރާއްޖޭގައި އޮވެއްޖެ ނަމަ، އެކަމުގައި އިންޑިޔާ ނުހަނު ނުތަނަވަސްވޭ.

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބައިވެރި ވުމަށް އަޅުގަޑު ނިޔަތްގަނެ މި ނުކުތީ އެ އިންތިހާބު ގައި ބައިވެރި ވެ އަދި އެންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި. ގުޅިފައިވާ ޕާޓީ ތަކުގެ ވެރިކަމެއް އުފައްދާ، އެވެރިކަމުގެ ދަށުން ރާއްޖެ ހިންގާ، ރާއްޖެ އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރި ވުމަށް.

އަޅުގަޑަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި، ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓް ކަރުދާސް ކޮޅުގައި އަޅުގަޑު ގެ ނަން ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހު ބަސް ބުނާނީ ތިޔަ ބޭފުޅުން. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން. ތިޔަބޭފުޅުންގެ އަޒުމާއި ހިއްވަރާއި އެކު ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި އަޅުގަޑު އަބަދުވެސް ބައިވެރިވެ ހުންނާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ތިޔަ އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް އަރުވަން. އަޅުގަޑު މެންދާނީ ކުރިއަށް. އަޅުގަޑުމެން ދާނީ އިތުރު، ހިއްވަރާއި އެކު ކުރިއަށް އަދި މާބާރަށް ކުރިއަށް.

ވަގުތީ ސަރުކާރެއްގެ ހަމަތަކާއި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ ސަރުކާރެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ހިނގަމުން މިއަންނަ 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވޭ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކާމިޔާބުުކުރުމަށްފަހު 6 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް އުފައްދަވައި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސިޔާސީ ހަމަޖެހުން ހޯދުމަށް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ”ޖަޒީރާ ރައީސް“ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމެރީ ކެމްޕޭން އައްޑޫ ސިޓީގައި ލޯންޗްކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްވަކަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަ ސަރުކާރެއްގެ ފުރަތަމަ ދޮޅު އަހަރުގެ ތެރޭ ”ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގެއްލުމާއި ހިތާމައާއި އަނިޔާ ލިބިލިބިތިބި މީހުންގެ ހިތްތަކަށް ފިނިކަން ގެނެސްދޭންޖެހޭ“ ކަމުގައެވެ. އަދި މި ދޮޅު އަހަރުތެރޭ ”ހިތްހަލާސްކަން ހޯދައިދޭނެ އަދާލަތު“، ނުވަތަ، ޓްރާންސިޝަނަލް ޖަސްޓިސްގެ މަސައްކަތާއި، ޝަރުއީދާއިރާ އިސްލާޙްކުރުމާއި، ކޯޓުތަކަށާއި މުސްތަޤިއްލު މުޢައްސަސާތަކަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމާއި، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއްގައި ކުރާނެ މައްސައްކަތްތައް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ އިތުރުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ”ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސިޔާސީ ހަމަޖެހުން ގެނައުމަށް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރާން ޖެހޭ“ ކަމުގައެވެ. މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހިނގާ ރިޔާސީ ނިޒާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބާރު ގަދަވެ، ”ވެރިކަމުގެ މުޅި ނިޒާމް ގަޑުބަޑު ކުރެވޭ ކަމީ ފެންނާން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް“ ކަމަށާއި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ތާޢީދުކުރައްވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގަތެެވެ.

ހިތަދޫ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވީ، މިއަހަރު އިންތިޚާބުކުރައްވާ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވަނީ ހިނގަމުންމިދާ 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރު އިތުރު 1 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތައް އިތުރުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމެވެ. މި މުއްދަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންސިޝަނަލް ޖަސްޓިސްގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިއްބައިދޭނޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށާއި، ޖިނާއި އަދުލުގެ ނިޒާމާއި ފުލުހުން އަދި ސިފައިންގެ މުއައްސަސާ ހަރުދަނާކުރުމަށާއި، މުސްތަގިއްލު މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭނުން އެއްމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ހިފޭނޭ ހަމަތަކަކަށް އެ މުއައްސަސާތައް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ގާނޫނީ އިސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިސްލާހު ހުށަހެޅުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.

President Nasheed Proposes a Government of National Unity and Switch to a Parliamentary System

May 11, 2018 Male’: Former president Mohamed Nasheed, who is contesting the Maldivian Democratic Party’s primaries ahead of presidential elections in August, has proposed to form a Government of National Unity and to switch to a Parliamentary form of government.

Speaking from Colombo, via a video message at the launch of his presidential primary campaign in Addu City, President Nasheed proposed that within one and half years of the joint opposition presidential candidate being sworn in as the president, a Government of National Unity would reform the Maldives courts and the criminal justice system, which currently suffer from political interference and rampant corruption, and which enjoy very little public confidence. He also proposed to carry out truth and reconciliation process to address gross human rights violations of the past.

Reforms would also be made to the Maldives Police Service and the Maldives National Defence Force, to ensure their independence and keep them free from political meddling, and enable them to command public support and respect.

Reform would brought to ensure the integrity of the nation’s independent institutions, which at the moment are highly politicised.

President Nasheed also said he proposes lengthening the term of the 18th Majlis by one year and during this time suggested reforms and a vote on change to parliamentary system to be introduced.

ENDS

One Year Since Yameen Rasheed’s murder: Call for an Open Trial

Today marks 1 year since 29 year old Maldivian blogger, Yameen Rasheed was brutally murdered in the stairwell of his home in Male’ in the middle of the night. Stabbed 34 times, his throat slit and his skull crushed, Yameen was pronounced dead at 4am shortly after he was taken to hospital.

Yameen Rasheed was a popular political commentator who consistently and humorously spoke out against the worst excesses of Maldivian society. He wrote of corruption, violent religious extremism, the lack of rule of law and worked tirelessly to find his friend, journalist Ahmed Rilwan, who was forcefully disappeared on 8 August 2014. In response to his efforts, Yameen faced multiple death threats, which he reported to the authorities several times to no avail. The response to his murder has unfortunately been no different, even bordering on the criminal.

Amidst a tide of rising violent religious extremism and threats and attacks against liberal bloggers or any individuals who contradict their dangerous narrative, it is deeply disturbing that Maldivian authorities have responded with silence and inaction.

The investigation into Yameen’s murder has been riddled with accusations of incompetence, and negligence. The subsequent judicial process has become even more farcical, with authorities declaring the alleged perpetrators to have been self-radicalised and the trial closed to the public. Several members of Yameen’s family have been threatened, harassed and even dismissed from their jobs for calling for a proper investigation.

The issues that form the basis of this case have far reaching consequences for the integrity and security of the Maldives and the Indian Ocean region. Restricting the public from the hearings only serves to further discredit the criminal justice system. Public hearings are necessary both to create awareness and to ensure confidence in the proceedings. President Nasheed calls upon the authorities to open the trial and to ensure threats made against all individuals are investigated in a credible manner.

The Office of President Nasheed joins Yameen’s family and friends today as they continue to call for justice for a courageous young Maldivian.

UN Human Rights Committee Demands The Maldives Restore Former President Mohamed Nasheed’s Right to Run for President in Country’s September 2018 Presidential Elections

Washington and Geneva, April 16, 2018 — Today, the UN Human Rights Committee (HRC), announced its decision in the case that former Maldives President Mohamed Nasheed brought against the Government, demanding that his right to able to run for President be restored.

To view the full text of the decision, visit perseus-strategies.com, and to view the official HRC press release, visit ohchr.org.

In response to the HRC decision demanding the restoration of his civil and political rights, President Nasheed said, “The forthcoming presidential elections in the Maldives have far larger significance than me, President Abdulla Yameen, opposition leaders or even The Maldives. These elections will have implications on the stability, security, and safety of all countries in the Indian Ocean. If we do not take the proper approach, we will be fueling a cold war in the Indian Ocean. More than 70 percent of international ocean trade passes through the Maldives. As gatekeepers for this commerce, if we relinquish democracy and transparency it will not only harm us but also the wider security of the Indian Ocean and the wider world.

Jared Genser, international counsel to President Nasheed, who brought this case to the Committee with his colleague Nicole Santiago, and Hissan Hussein and Hassan Latheef, added, “In light of this dramatic victory for human rights and the rule of law today, the international community must now speak with a single voice, and if President Nasheed remains disqualified from running for President then any presidential elections held, regardless of the process or the result, must be immediately rejected as invalid. President Yameen must now sit down with President Nasheed and the opposition and engage in a dialogue that enables presidential elections to be held in accordance with global best practices for the conduction of free, fair, transparent and credible multiparty, democratic elections.”

In reaching its historic decision, the Committee found the judicial proceedings in which President Nasheed was convicted violated his rights to due process of law under Article 14 of the ICCPR. It observed the following:

“The crime of terrorism as established in the…Prevention of Terrorism Act…is formulated in a broad and vague fashion that is susceptible to wide interpretation as in [Nasheed’s] case, and does not comply with the principle of legal certainty and predictability . . .

“The Committee also observes…the trial started the day after [Nasheed’s] arrest, when he was notified of the charges, that [Nasheed] was not allowed to be represented by counsel of his choice. and that the Criminal Court delivered its judgment a few weeks later…The state party has not shown that [Nasheed] had been given adequate time to prepare his defence…[and] the state party has not rebutted [Nasheed’s] allegations that the judges in charge of his trial lacked independence and impartiality.

“Against this background, the Committee considers that the judicial proceedings in which [Nasheed] was finally convicted and sentenced for terrorism violated the right to fair trial, and therefore, that [his] rights under Article 14(1) and (3) of the Covenant were violated.”

The decision by the HRC further concluded that the restriction on President Nasheed’s ability to run for office, resulting from his arbitrary conviction on terrorism charges, was equally arbitrary. As Sarah Cleveland, a member of the Committee, states in the official HRC press release announcing the decision, “Political rights can be suspended or restricted only in exceptional circumstances and under certain conditions. And judicial proceedings that violate the right to fair trial can render the resulting restriction of political rights arbitrary.”

In its conclusion, the Committee stated, “[T]he state party is under an obligation to provide [Nasheed] with an effective remedy. This requires it to make full reparation to individuals whose Covenant rights have been violated. Accordingly, the State party is obligated, inter alia, to: (a) quash the [Nasheed’s] conviction…[and] (b) restore his right to stand for office, including the office of President.

It is critical to emphasize that the obligations of The Maldives under the ICCPR are binding as a matter of international law. If it refuses to abide fully by this decision, the international community should both immediately reject any forthcoming presidential election results and impose further targeted financial and travel sanctions against both corrupt officials and serious human rights abusers.

ENDS

Statement from President Nasheed Calling for Assistance from International Partners

6 February 2018, MALE:

“President Yameen has illegally declared martial law and overrun the state. We must remove him from power. The people of the Maldives have a legitimate request to world governments, especially to India and the United States.

“We would like the Indian government to send an envoy, backed by its military, to free the judges and the political detainees, including former President Maumoon Abdul Gayoom, from their detention and to bring them to their homes. We are asking for a physical presence.

“We would also like the US government to ensure that US financial institutions stop all US$ financial transactions of the regime leaders in the Maldives.”

ENDS

Statement from President Nasheed Regarding Effective Imposition of Martial Law

5 February 2018, COLOMBO: “President Yameen’s announcement today — which declares a State of Emergency, the banning of fundamental freedoms, and the suspension of the Supreme Court — is tantamount to a declaration of martial law in the Maldives. This declaration is unconstitutional and illegal. Nobody in the Maldives is required to, nor should, follow this unlawful order” – President Mohamed Nasheed

Furthermore, President Mohamed Nasheed on Monday spoke to the Chief Justice Abdulla Saeed regarding the current situation in the Maldives. President Nasheed and Chief Justice discussed the breakdown of rule of law and government institutions and expressed concern over these extremely worrying developments.

President Mohamed Nasheed expresses concern over President Yameen’s Government’s deliberate delay in implementing the Supreme Court ruling to immediately release political prisoners.

In the days since the ruling, members of the international community have all called upon the Government to abide by the apex court’s ruling and restore law and order. President Nasheed welcomes these statements and ongoing efforts made by the joint opposition to remind the Government of its constitutional duties.

President Nasheed further notes the repeated statements made by the Supreme Court clarifying that there are no legal obstructions in the implementation of their order. In his continued delay and in his instructions to his Attorney General and the Security Services, President Yameen and government officials continue to violate Article 141 of the Constitution which states, “all judicial power is vested in the Supreme Court, High Court and such courts as established by law”.

President Nasheed is deeply alarmed by reports of the Chief Justice, and other justices facing intimidation and increasing pressure by the authorities following the ruling. Reports of the Chief Justice, Justice Ali Hameed and the Administrator of the Department of Judicial Administration having to resort to confinement within the Supreme Court building due to increased intimidation is extremely concerning.

This deliberate refusal by the Government to uphold the constitution further destabilizes the Maldives and wider Indian Ocean security.

President Nasheed continues to engage with concerned international partners, including India and other neighbouring countries, seeking resolutions to the ongoing crisis and urges India to act swiftly.

ENDS