ރައީސް ނަޝީދު އިގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއާއި ބައްދަލުކުރައްވަައިފި

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހޮނަރަބްލް ވިލިއަމް ހޭގްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމަ ދުވަހު ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތު އޮފީހުގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަޙުގައި ކަންކަން ހިނގަމުން އަންނަ ގޮތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޅަފަތުގައިވާ ޑިމޮކްރަސީ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވޭނެ ގޮތާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެެއްވުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހީނަރުވަމުން އަންނަ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތާމެދު ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ޤާއިމުކުރުމުގެ މުހިއްމު ކަމާއި އަދި މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު ދައްކުވައިދެއްވި ހިކުމަތްތެރި ނަމޫނާއަށް ވިލިއަމް ހޭގް ޝުުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ރޫޙު އާލާކޮށް ބިނާކުރުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތަށް މަރުހަބާ ދެންނެވިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުވެގެން ދިޔުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަން އޮފް ނެޝަނަލް އިންކުއަރީން ތައްޔާރު ކުރެއްވި ރިޕޯޓުގެ ނިންމުންތަކަށާއި އެރިޕޯޓުގެ ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ޢަމަލު ކުރެއްވުމަށާއި، ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތައް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވީއެންމެ އަވަހަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމުގައި އިގިރޭސިވިލާުތުން އަބަދުވެސް އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެރުއްވިއެވެ.

1 comment
  1. […] ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެބްސައިޓް ގައި ބުނެފަވަނީ ، މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރާއްޖޭގަ ހީނަރުވަމުން އަންނަ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިކަމަށާއި ، ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ޤާއިމުކުރުމުގެ މުހިއްމު ކަމާއި އަދި މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު ދައްކުވައިދެއްވި ހިކުމަތްތެރި ނަމޫނާއަށް ވިލިއަމް ހޭގް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިކަމަށެވެ. […]

    Reply
What do you think?

Name (required) :

Email (required) :

Website :