ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ތަހްނިޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 44 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ތަހްނިޔާ ހުރިހާ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވަމެވެ.

މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

What do you think?

Name (required) :

Email (required) :

Website :