ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ ސިޔާސަތު ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ޙަފްލާގެ ދަޢުވަތު ލ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް.

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ރާއްޖޭގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު 2013 އެޕްރިލް 5 ވަނަ ދުވަހު ލ.އަތޮޅު ގަމުގައި ބޭއްވޭ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދިވަޑައިގެން ލ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދަޢުވަތު ދެއްވައެވެ.

What do you think?

Name (required) :

Email (required) :

Website :