ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައާއި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ސްރީލަންކާގެ ރައީސްގެ ދަޢުވަތަކަށް ރައީސް ނަޝީދާއި ބައްދަލުކުރެއްވީ މިއަދު މެންދުރު ފަރިއްކޮޅުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހާ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.

1 comment
  1. މުޙައްމަދު ޝިހާން / May 3, 2013

    މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ އާއި ބައްދަލު ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ނިންމާފައިވާ މިހިއްމު ކަންތައް ތަކުގެ ޚުލާސާ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި އުންމީދު ކުރަން.

    Reply
What do you think?

Name (required) :

Email (required) :

Website :