ބޭރުމީހުން

މި މަޒްމޫން ޕީޑީއެފް ފޯމެޓުގައި މުހަންމދު ނަޝީދު، ގ.ކެނެރީގެ ކޮވިޑު ރޯގާއާ ގުޅިގެން ފަހާގަވި އެއް ކަމަކީ ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެ، މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭރުމީހުންނާ ގުޅިގެން ހާމަވަމުން ދިޔަ ގިނަގުނަ މައްސަލަތަކެވެ. އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރުގެ މައްސަލަތަކެވެ. އެމީހުނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރަ ނުދިނުމުގެ މައްސަލައެވެ. އެމީހުންނާ މެދު އަމަލުކުރާ ނިކަމެތި ގޮތްތަކުގެ މައްސަލަތަކެވެ. މި އެންމެ މައްސަލަތައް ބޭރުމީހާއަށް... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ