އުތުރުކޮރެޔާއާއެކު ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިކޮށްފައިވަނީ 2004 ވަނަ އަހަރު ބަރުމާއާއެކު އެކަން ހިންގާފައިވާ ގޮތާ އެއް ތައްގަނޑަކަށް، މި ވަގު ވިޔަފާރިތަކުގެ މޭސްތިރިއަކީ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން ގްރީން ބޮކްސްގެ ތެޔޮ ބޯޓާއި ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނާ ހުރި ގުޅުން ބަލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެކަމާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން ކުއްލިގޮތަކަށް އެކަމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދޮގު ތުހުމަތު ކުރާ ކަމުގައި ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމާ މެދު ކަންބޮޑުވެއެވެ. އަދި މި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެތިބެ،... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

President Nasheed Concerned by Highly Irregular Comments by the Minister of Defence on his Personal Facebook Account

“The decision by Defense Minister Adam Shareef Umar to post on social media today regarding “reports of a plot to create disturbances” and perceived threats to national security is highly irregular. It is believed to be a planned precedent to delay presidential elections due to be held on 23 September. There are procedures that need… Read more

President Nasheed’s Concerns over Elections

“A strong and united opposition is important, but this alone will not resolve the problem of elections in the Maldives. The Elections Commission – which is supposed to be a fair and neutral umpire – is hopelessly politicised; and there are no fair, predefined rules that dictate how the election will be held. Instead, the… Read more

Statement from Maldives Former President Mohamed Nasheed on Government Obstruction of Presidential Primary Voting Today

“President Yameen has yet again directed Maldives security forces to obstruct the country’s democratic processes, this time by sending police to confiscate ballot boxes across the nation in the Maldivian Democratic Party (MDP) presidential primary vote today, and by forbidding television broadcasters to report on opposition candidates running in the elections, including myself. “I commend… Read more

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ‘ޖަޒީރާ ރައީސް’ ވާހަކަފުޅު

ހާސްކަމެއް ނެތި ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނޭ  ރަށްވެރި ކަމުގެ ހަމަތަކެއް ވޭ. ރާއްޖެ އެއެއްޗެއްގެ މަތީގައި އުފެދިފައިވާ އާނުގަނޑުގެ މުޅި ތަބީޢީ ސިފައަކީ ޖަޒީރާ ވަންތަކަން. ކޮންމެ ޖަޒީރާ ރަށަކަށާއި އަތޮޅަކަށް އަޅުގަޑުމެން ދެކޭ ނަލަމަންޒަރަކީ ދިވެހީންނާއި ދިވެހި މާހައުލު ލާމެހިފައިވާ މަންޒަރެއް. ޖަޒީރާވަންތަ މަންޒަރެއް. ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުން ފޯރުކޮށްދޭ ރަށްވެރިކަމުގެ ތަސައްވަރަކީ، ކޮންމެ ރަށެއްގެ، ވަށައިގެންވާ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް އެރަށަކަށްލިބޭ،... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވަގުތީ ސަރުކާރެއްގެ ހަމަތަކާއި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ ސަރުކާރެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ހިނގަމުން މިއަންނަ 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވޭ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކާމިޔާބުުކުރުމަށްފަހު 6 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް އުފައްދަވައި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސިޔާސީ ހަމަޖެހުން ހޯދުމަށް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ”ޖަޒީރާ ރައީސް“ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމެރީ ކެމްޕޭން އައްޑޫ ސިޓީގައި ލޯންޗްކުރުމަށް ބޭއްވި... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

President Nasheed Proposes a Government of National Unity and Switch to a Parliamentary System

May 11, 2018 Male’: Former president Mohamed Nasheed, who is contesting the Maldivian Democratic Party’s primaries ahead of presidential elections in August, has proposed to form a Government of National Unity and to switch to a Parliamentary form of government. Speaking from Colombo, via a video message at the launch of his presidential primary campaign… Read more

UN Human Rights Committee Demands The Maldives Restore Former President Mohamed Nasheed’s Right to Run for President in Country’s September 2018 Presidential Elections

Washington and Geneva, April 16, 2018 — Today, the UN Human Rights Committee (HRC), announced its decision in the case that former Maldives President Mohamed Nasheed brought against the Government, demanding that his right to able to run for President be restored. To view the full text of the decision, visit perseus-strategies.com, and to view… Read more

Statement from President Nasheed Calling for Assistance from International Partners

6 February 2018, MALE: “President Yameen has illegally declared martial law and overrun the state. We must remove him from power. The people of the Maldives have a legitimate request to world governments, especially to India and the United States. “We would like the Indian government to send an envoy, backed by its military, to… Read more

Statement from President Nasheed Regarding Effective Imposition of Martial Law

5 February 2018, COLOMBO: “President Yameen’s announcement today — which declares a State of Emergency, the banning of fundamental freedoms, and the suspension of the Supreme Court — is tantamount to a declaration of martial law in the Maldives. This declaration is unconstitutional and illegal. Nobody in the Maldives is required to, nor should, follow… Read more

އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިން ޖަވާބަށް ރައްދުދިނުން (ދިވެހި ތަރުޖަމާ)

އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިން ޖަވާބަށް ރައްދުދިނުން (ދިވެހި ތަރުޖަމާ)

Former Maldives President Mohamed Nasheed Responds to Government’s Reply to UN Human Right’s Committee, Urging it Find that his Disqualification to Run for President was in Violation of International Law

The Committee is Expected to Consider Case During Its March/April 2018 Session January 22, 2018, Geneva — Counsel for former Maldives President Mohamed Nasheed has filed a 40-page brief responding to the Government of the Maldives’ reply to the UN Human Rights Committee in his case, seeking to restore his political rights that were illegally… Read more