ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނުލިިބި ލަސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ނޫސް ބަޔާން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 132/Cr-C/2015 ޤަޟިއްޔާގައި 13 މާރޗް 2015 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އެ ކޯޓުން ކުރެއްވި ޙުކުމްއަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފް ޙުކުމެއްކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާތީ، އެ ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރެއްވުމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނިންމަވާފައިވާތީ އެމައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ހޯދުމަށް ހުކުމް ކުރެއްވި ހުކުރުދުވަހާ ވިދިގެން އައި ރަސްމީ ދުވުހުކަމުގައިވާ 15... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވަކީލުންގެ ނޫސް ބަޔާން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 132/Cr-C/2015 ޤަޟިއްޔާގައި 13 މާރޗް 2015 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރެއްވި ޙުކުމްއަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފް ޙުކުމެއްކަމަށް ދެކޭތީ، އެ ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އަދި އެމައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު، ވިދިގެން އައި ރަސްމީ ދުވަހު ކްރިމިނަލް... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ދަޢުވާ ކުރެއްވި ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލު ހިންގިކަމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައިގައި އެމަނިކުފާން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުކުރެއްވި ޚުލާޞާ ބަޔާން

  (ނޯޓް: މިއީ، ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ދަޢުވާ ކުރެއްވި ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލު ހިންގިކަމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައިގައި އެމަނިކުފާން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުކުރެއްވި ޚުލާޞާ ބަޔާނެވެ. ޝަރީޢަތުން އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު ނުދެއްވުމުން މިބަޔާން ނިންމައި، އެދުވަހުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް މިބަޔާން ވަނީ ހުށަނޭޅިއެވެ.)   ދިވެހިރާއްޖޭ ޖުމުހޫރިއްޔަތަކަށް ބަދަލުވީއްސުރެ، އެއިރެއްގައި ހުންނަ ވެރިޔަކު މަޤާމުން ދުރުވުމާއިއެކު ނުވަތަ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

The Closing Statement prepared by President Nasheed for submission at his trial where he was charged with terrorism by the State (Translation)

(Note: This is a translation of the Closing Statement prepared by President Mohamed Nasheed for submission at his trial where he was charged with terrorism by the State. The statement was not delivered at the verdict hearing as he was not given sufficient time to prepare it.)   Since becoming a Republic, the Maldives has… Read more

Criminal Court Conspires to Prevent Nasheed’s Conviction Appeal

The Criminal Court in the Maldives is deliberately refusing to release its court proceedings to former President Nasheed’s legal team, in order to frustrate their attempts at launching an appeal. President Nasheed was jailed by the Criminal Court for 13 years on Friday 13 March, ostensibly for ‘terrorism’, relating to the detention of a corrupt… Read more

ރައީސް ނަޝީދުގެ އޮފީހުގެ ނޫސް ބަޔާން

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މާފުށީ ޖަލުގައި ހައްޔަރުކުރުމަށް ހަމަޖައްސަމުން ގެންދާ އިންތިޒާމުތަކަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ހަމަޖެހެމުން އަންނަ އިންތިޒާމުތަކެއް ނޫނެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންވެންޝަންތަކާއި ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާ ޚިލާފަށް ހަމަޖެހެމުންދާ އިންތިޒާމްތަކެއްވެސްމެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް އިއްވަވާފައިވަނީ ޖަލަށްކުމުގެ ޙުކުމެކެވެ. ބުރަ މަސައްކަތާއެކު ޖަލަށް ލުމެއް ނޫނެވެ. އަދި ވަކިން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ޙުކުމެއްވެސް ނޫނެވެ. މާފުށީ ޖަލުގައި، މިހާރު ތައްޔާރުކުރެވެމުންދާ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހައިކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލައާ ގުޅޭ ނޫސް ބަޔާން

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރެލްގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން 2015 ފެބްރުއަރީ 22 ވަނަ ދުވަހު މެންދުރު 2.30 ގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައްޔަރުކޮށް، ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ ކޯޓު އަމުރު ބާޠިލް ކުރުމަށް އެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ބަންދު އަމުރުގެ މައްސަލަ އެ ކޯޓުން ވަނީ ބާޠިލް ކުރައްވާފައެވެ. ކޯޓުން މައްސަލަ ބާޠިލް ކުރެއްވީ ރައީސް ނަޝީދު... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އޮފީގެ ނޫސް ބަޔާން

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރެލް ދައުވާ ކުރައްވައި 13 މާޗް 2015 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހުކުމް ކުރައްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރެއްވުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

President Nasheed Sentenced to 13 years in Jail; Nasheed Calls for Mass Protests; Wishes Mercy for his Jailers

The Maldives Criminal Court on Friday 13 March sentenced former President Mohamed Nasheed to 13 years in jail on charges of ‘terrorism’, for the detention, while he was still president in 2012, of a criminal court judge who had been accused of corruption, abuse of power and who had refused to obey police summons. In… Read more

Statement by President Nasheed’s Legal Team (Translation)

In the charges pressed against President Mohamed Nasheed by the state, he requested the legal team to work towards defending himself and the honour, pride and integrity of the Commander in Chief of Maldives and the Maldivian Security Forces along with military personnel. In this light, we would like to highlight that due to the… Read more

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވަކީލުންގެ ނޫސް ބަޔާން

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝިީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އެދިވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވީ އެ ދަޢުވާގައި އެމަނިކުފާނު ދިފާޢު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާ އެއްވަރަށް، ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާގެ މަޤާމްގެ ގަދަރާއި ޢިއްޒަތް އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ ބާރުތަކުގެ ޝަރަފާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ސިފައިންގެ މުވައްސަސާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ސިފައިންނަށް ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި އޮންނަންޖެހޭ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ނޫސް ބަޔާން

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އުފުލި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ދަޢުވާގައި އެމަނިކުފާނު ދިފާޢު ކުރައްވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވަނީ ހަމައެކަނި އެމަނިކުފާނެއް ނޫނެވެ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދިފާއީ ބާރުތަކާއި، ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާގެ މަޤާމްގެ ގަދަރާއި ޢިއްޒަތެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝިދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއަކީ ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައި ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލު ހިންގެވި ކަމުގެ ދަޢުވާއެވެ.... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ