ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނުލިިބި ލަސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ނޫސް ބަޔާން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 132/Cr-C/2015 ޤަޟިއްޔާގައި 13 މާރޗް 2015 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އެ ކޯޓުން ކުރެއްވި ޙުކުމްއަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފް ޙުކުމެއްކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާތީ، އެ ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރެއްވުމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނިންމަވާފައިވާތީ އެމައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ހޯދުމަށް ހުކުމް ކުރެއްވި ހުކުރުދުވަހާ ވިދިގެން އައި ރަސްމީ ދުވުހުކަމުގައިވާ 15 މާޗް 2015 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު  ރައީސް ނަޝީދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދިވަޑައިގަތުމުން އެކޯޓުން އަންގަވާފައިވަނީ، ރިޕޯޓު ދޫކުރެވޭނީ 7 ދުވަހާއި، 14  ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

ކޯޓުން ތައްޔާރު ކުރެއްވި ޚުލާސާ ބަޔާނުގައި ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރެލް އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ބަޔާނުގައި އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ނޫން މައުލޫމާތު ހިމަނާފައި ވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/4 ޢާންމު ސިޓީ (21 މާރޗް 2010) ގެ 1 (ހ) ގެ ދަށުން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރާ ދުވަހު ދޫކުރަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ރައީސް ނަޝީދަށް ދެއްވާފައިވަނީ 19 މާޗް 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:00 ގައެވެ. ޚުލާސާ ރިޕޯޓަކީ ހަމައެކަނި ޙުކުމާއި އެޙުކުމަށް ވާޞިލްވިއިރުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ނުކުތާތައް ހިމެނޭ ރިޕޯޓެކެވެ. އެރިޕޯޓަކީ ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން، ޝަރީޢަތުގެ ހިނގާ ދިޔަ އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށް ހިމަނާ ރިޕޯޓެއް ނޫނެވެ.

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަކީ ހެކިންގެ ބަޔާންތަކާއި، ދަޢުވާ ކުރާފަރާތާއި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތާއި އަދި މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކަވާފައިވާ އެންމެހައި ވާހަކަތައް ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓެކެވެ. އެރިޕޯޓުގައި ހެކިންގެ ހެކިބަހާއި، ކިތާބީ ހެއްކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެފަރާތުން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި، ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދިޔައިރު ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާގުޅޭގޮތުން ފަނޑިޔާރުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުންތައް ހިމެނިފަވާނެއެވެ.

ކޯޓުން ތައްޔާރު ކުރެއްވި ޚުލާސާ ބަޔާނުގައި ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރެލް އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ބަޔާނުގައި އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ނޫން މައުލޫމާތު އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިކަމަށް ހިމަނުއްވާފައިވާކަން މިހާރުވެސް ވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ. އަދި، އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ މައްސަލައަކީ އެ ބަޔާންތަކުގެ މައްޗަށް ރަނގަޅަށް ރިޢާޔަތްކުރެވި، އިސްތިޢުނާފްކުރެވޭ މައްސަލައަކީ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ހިނގާފައިވާ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިގެން  ތައްޔާރުކުރެވޭ މައްސަލައެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޒިންމާއެކެވެ. އެހެންކަމުން އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެ ޙައްޤު ރައީސް ނަޝީދަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަ މާނައިގައި ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަކީ ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންތެރި ލިޔުމެކެވެ.

ނަމަވެސް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި، އެރިޕޯޓު ލިބިފައި ނުވިނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފް ކުރުމަށް ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް އެކޯޓުން ވިދާޅުވިކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާކަން ކަންބޮޑުވުމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޝަރީޢަތް ހިނގާދިޔަގޮތަށް، ލިޔެކިޔުންތައް ދިރާސާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުލިބި ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފުކުރަން ޖެހުމަކީ އިސްތިއުނާފްގެ ހައްޤަށް ހުރަސްއެޅިގެންދާ  އަދި އެމަނިކުފާނަށް ޢަދުލުވެރި ޝަރީޢަތެއް އިސްތިޢުނާފް މަރުހަލާގައި ލިބުމުން މަޙްރޫމްވުންކަމުގައި ދެކެމެވެ.

 

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވަކީލުންގެ ނޫސް ބަޔާން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 132/Cr-C/2015 ޤަޟިއްޔާގައި 13 މާރޗް 2015 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރެއްވި ޙުކުމްއަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފް ޙުކުމެއްކަމަށް ދެކޭތީ، އެ ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އަދި އެމައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު، ވިދިގެން އައި ރަސްމީ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެކޯޓުން އަންގަވާފައިވަނީ، ރިޕޯޓު ދޫކުރެވޭނީ 7 ދުވަހާއި، 14  ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/4 ޢާންމު ސިޓީ (21 މާރޗް 2010) ގެ 1 (ހ) ގެ ދަށުން، ކޮންމެ ކޯޓަކުންވެސް އެ ކޯޓަކުން ނިންމާ މައްސަލައިގެ ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ނުކުތާތަކާއި، އެ މައްސަލައިގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ހިމެނޭ ޚުލާސާ ރިޕޯޓެއް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރާ ދުވަހު ދޫކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިމައްސަލައިގައި، މައްސަލަ ނިންމާ ދުވަހު ދޭންޖެހޭ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު ލިބިފައިވަނީ މިއަދު، 19 މާރޗް 2015 ތާރީޚުގައެވެ.

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓަކީ ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވޭ ނުކުތާތަކާއި، ޙުކުމްގެ މައްޗަށް އެކަނި ބިނާވާާ ރިޕޯޓެއްކަމަށްވާއިރު، ހެކިންގެ ބަޔާންތަކާއި، ދެ ޚަސްމުންގެ ބަޔާންތައް އެރިޕޯޓުގައި ނުހިމެނޭނޭތީ، ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކާއި، ޙުކުމް ބިނާކޮށްފައިވަނީ، އެ ބަޔާންތަކުގެ މައްޗަށް ރަނގަޅަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެންތޯ ބެލުމަކީ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓު ނުލިބި ކުރެވޭނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދޫކުރުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ލަސްކުރަމުން ގެންދާތީ، އެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ސަމާލުކަމަށްވެސް ވާނީ ގެނެވިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އެކަމުގައި އަދި ވަކި ޖަވާބެއް ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ދަށު ކޯޓުން ނިންމާ މައްސަލަތައް، އެމައްސަލައިގައި ޙުކުމް ކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން، 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭއިރު، މިހާތަނަށްވެސް މިމައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު ނުލިބި އޮތުމަކީ، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިސްތިއުނާފްގެ ހައްޤަށް ހުރަސްއެޅިގެންދާ ކަމަކަށްވާތީ އެއީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވަކީލުން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ.

19 މާރޗް 2015

ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ދަޢުވާ ކުރެއްވި ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލު ހިންގިކަމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައިގައި އެމަނިކުފާން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުކުރެއްވި ޚުލާޞާ ބަޔާން

 

(ނޯޓް: މިއީ، ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ދަޢުވާ ކުރެއްވި ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލު ހިންގިކަމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައިގައި އެމަނިކުފާން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުކުރެއްވި ޚުލާޞާ ބަޔާނެވެ. ޝަރީޢަތުން އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު ނުދެއްވުމުން މިބަޔާން ނިންމައި، އެދުވަހުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް މިބަޔާން ވަނީ ހުށަނޭޅިއެވެ.)

 

ދިވެހިރާއްޖޭ ޖުމުހޫރިއްޔަތަކަށް ބަދަލުވީއްސުރެ، އެއިރެއްގައި ހުންނަ ވެރިޔަކު މަޤާމުން ދުރުވުމާއިއެކު ނުވަތަ ދުރުކުރެވުމާއެކު، ޚިޔާނާތާއި، ފަސާދައާއި، މިނޫނަސް އެކިއެކި ޖިނާއީ ކުށްތަކުގެ ދަޢުވާކޮށް، ސިޔާސީ މައިދާނުން އެކަހެރިކުރެވުމަކީ، ރާއްޖޭގައި އަށަގެންފައި އޮތް ހުތުރު ސަޤާފަތެކެވެ. އަލަށް އަންނަ ވެރީންނަށް ފަހުން ނުރައްކަލަކަށް ވެދާނޭތީ، ކުރީގެ ވެރިޔާ މުޅި ނިޒާމުން އެކަހެރިކުރުމުގެ ހުތުރު މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދިޔަކަމަށް ދިވެހި ތާރީޚް ހެކިދެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާކަމަށް އިންތިޚާބުވުމުން، ދިވެހި ތާރީޚުގެ މި ބާބުގައި އާ ސަފްޙާއެއް ލިޔުމަށް އަޅުގަނޑު ނިންމީމެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަލއުސްތާޛް މަޢުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްއަށް މި ޖައްވުގައި ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވައެއް އެ ލެވެނީ އަޅުގަނޑު އެގޮތަށް އެކަން ގެންދިއުމަށް ނިންމުމުންކަން އިސްތިސްނާއެއްނެތި ދިވެހި އެންމެހައި ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރައްވާނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 81 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާކޮށް، އެތައް ދުވަހަކު އެތައް ގޮތަކަށް ތަކުލީފު ޖެއްސުމަށްފަހު، މިހާރުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް، މުރާޖަޢާ ކުރައްވަންކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދަވައި، ފަހުން ކުރެއްވީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ. ހަމަ އަޅުގަނޑާއެކު ސިފައިންގެ އިސްވެރިންގެ މައްޗަށް މި ދަޢުވާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިދެކޭ މިނިވަންކަން ނަސީބުވެފައި މިއޮތީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ބޭކަލުންގެ އެތައް ޤުރުބާނީއަކުންނެވެ. އެކަމުގެ އަގު ދައުލަތުން ވަޒަންކުރި ގޮތަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ ބާރަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލު ހިންގާ ޖަމާޢަތެއްކަމަށް ދައްކުވައިދީ، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް ބަދުނާމުކޮށް، އެ މުއައްސަސާގެ ޤަދަރާއި، ޢިއްޒަތް ގެއްލިގެން ދާނޭފަދަ ދަޢުވާއެއް ކުރުންކަމީ އަޅުގަނޑު ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން މުޅި ދިފާއީ ބާރުގެ ޢިއްޒަތާ ކަރާމާތާއި، ދިވެހިންގެ އިތުބާރު އެ މުއްސަސާގެ މަތީން ގެއްލިގެން ނުދާނޭ ގޮތް ދިފާޢު ބިނާކުރުމަށް އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރީމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރަކީ ދިވެހިންގެ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއްކަމުގައި ދައުލަތުން ދެކުމަކީ، މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށްވާއިރު، ބައިނަލްޢަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ ބާރު ބަދުނާމުވެ، އެތައް ޤައުމަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބެމުންދާ އަސްކަރީ އެހީތައް ހުއްޓިގެން ދިއުމަކީ އޭގެ ނުރައްކަލާ އަޅުގަނޑުމެން ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައި ކުރިމަތިލާންޖެހޭނޭކަމެއް ކމުގައި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑާ އޮތް ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން، މުޅި ޤައުމުގެ ޢިއްޒަތާ ކަރާމާތް ވެއްޔާ މޮޑެލުމަކީ ޤައުމަށް ހެޔޮއެދޭ ބަޔަކު ކުރާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ދައުލަތުން ދަޢުވާކޮށް، އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ޝަރީޢަތަކީ ބޭއިންސާފުން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއެކެވެ. ކުރިން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަށްވުރެ އަދަބު ބޮޑުވާނޭ ދަޢުވާއެއް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް އުފުލީ އަނިޔާވެރިވުމުގެ ނިޔަތުގައި ސިޔާސީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ. ދައުލަތުން އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ޤާނޫނުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރިއިރު، އެ މާއްދާގައި ބުނާ ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމުގައި ބަލާނޭ ރުކުންތަކަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދޭ އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައި ނުވެއެވެ. ދަޢުވާ ސާފުކޮށް އެނގިގަތުމުގެ ޙައްޤަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއިން އަޅުގަނޑަށް ލިބިދީފައި އޮންނަ ޙައްޤަކަށްވާއިރު، އެ ޙައްޤުގެ ތެރޭގައި އެ ދަޢުވާ ބިނާކުރާ އަސާސްތަކާއި، އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ކުރާ ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ރުކުންތައް އަޅުގަނޑަށް އެނގުން ހިމެނޭނޭކަމަށް ދެކެމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ދައުވާ  ކުރިއަށް ގެންގޮސް، ޙުކުމް ކުރުމާ ހަމައަށްވެސް، އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ދަޢުވާ އަޅުގަނޑަށް ސާފުކޮށް، ކިޔައިދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން، ކޯޓުން ވެސް މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފް ބާރުމިނެއްގައެވެ. މިމައްސަލައިގެ ކުށުގެ ތުޙުމަތުން ދިފާޢުވުމަށް އަޅުގަނޑަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު ކޯޓުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އެތައް ސަތޭކަ ސަފްޙާއެއްގެ ބަޔާންތައް ކިޔައި، ތައްޔާރުވުމަށް ޝަރީޢަތުން އަޅުގަނޑުގެ ވަކީލުންނަށް ދިނީ 3 ދުވަހަށްވުރެ ކުރު ވަގުތުކޮޅެކެވެ. ވަގުތު އިތުރު ކޮށްދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑާ އަޅުގަނޑުގެ ވަކީލުން ތަކުރާރުކޮށް އެދުމުންވެސް ކޯޓުން އެފުރުޞަތު ދެއްވުމަށް ވަނީ ކަނޑައެޅިގެން އިންކާރުކޮށްފައެވެ. އަދި މި ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި، 20 ވަނަ މާއްދާއާއި، 33 ވަނަ މާއްދާއާއި، 42 ވަނަ މާއްދާއާއި، 49 ވަނަ މާއްދާއާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއާއި، 52 ވަނަ މާއްދާއާއި، 53 ވަނަ މާއްދާއާއި، 54 ވަނަ މާއްދާއާއި، 57 ވަނަ މާއްދާއާއި، 60 ވަނަ މާއްދާއާއި، 61 ވަނަ މާއްދާއާއި، 68 ވަނަ މާއްދާއާއި، 69 ވަނަ މާއްދާއާއި، 128 ވަނަ މާއްދާއާއި، 143 ވަނަ މާއްދާއާއި، 142 ވަނަ މާއްދާއާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 223 ވަނަ މާއްދާއާއި، 246 ވަނަ މާއްދާ ދަށުން ލިބޭ ރައްކާތެރިކަމާއި، މަންފާ އަޅުގަނޑަށް ލިބިދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ދިފާޢުގައި އަޅުގަނޑު ހެކިންގެ ނަންތަކެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، އެހެކީން ހާޟިރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ދައުލަތުގެ ހެކި ނަފީ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ ކޯޓުން އެ ހެކީންވެސް ހާޟިރުކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ކޯޓުން އަޅުގަނޑަށް ދިފާޢުއެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ދީފައެއްނުވެއެވެ. އަޅުގަނޑާމެދު އިންސާފުން މި ޝަރީޢަތުގައި ހިނގި ހަމަ އެއްކަމެއްވެސް ނެތެވެ. ކުށެއްގެ ތުޙުމަތުކުރެވި ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހަކަށް ލިބެންޖެހޭނޭ ޙައްޤުތައް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ސާފު ނައްޞާ އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑަށް ލިބިދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މައްސައަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދާ ގުޅޭ މައްސައަކަށްވާއިރު، އަޅުގަޑުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރާއި އަދި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ފަރާތުން އަބުދުއްﷲ މުޙަންމަދާއި ގުޅޭގޮތުން ކެނޑިނޭޅި ޝަކުވާތައް ދިޔައީ ލިބެމުންނެވެ. އަދި އާންމުންގެ ޝަކުވާތައްވެސް އެހައި ގިނައެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ޙާދިސާއެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަޑަށް ޚަބަރުލިބުނީ ވަރަށްވެސް ހިތާމެވެރި ހާދިސާއެކެވެ. އެއީ، މީހަކު މެރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ޖަލުގައި ހުރިމީހެއްގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުމެއް ހޮސްޕިޓަލުން ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އެމީހާ ދޫކޮށްލުމުން، އޭނާ އެހެން މީހަކު މެރިކަމަށް ރިޕޯޓު ކުރެވުނު ހާދިސާއެވެ. ފުލުހުންނަށްވެސް އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރަށްވެސް މިކަން ސިފަކުރެވުނީ ސީދާ ކޮންޓްރެކްޓް މެރުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ވަޅިޖަހާ މީހާ ހުރީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށްވާތީ، ވަޅިޖަހާ މީހާ އަށް ކޮންޓްރެކްޓް ދިން މީހާ މި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ތެރޭގައި ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދުވެސް ހިމަނައި، ވަޅިޖަހާ މީހާ ދޫކޮށްލުން ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދުގެ ދައުރެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސީއެވެ. އަޅުގަޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ ވަޅިޖަހާ މީހާ ދޫކޮށްލިއިރު އޭނާ އޭރުވެސް ހުރީ މީހަކުމެރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަކަމެވެ. ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމުމުން ދެން ފުލުހުންނަކަށް އޭނާ ހިފެހެއްޓޭކަށް ނެތެވެ. އޭނާ ނުކުމެ އެހެން މީހެއް ގަޔަށް ވަޅި ޖަހައި އެހެން މީހަކު މަރާލީއެވެ. މަރުގެ ތުޙުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ އެހެން މީހުން، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓާއިރު، އެ މައްސަލައިގެ ތުޙުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ސީދާ އެ މަޤްސަދަށްޓަކައި ކަމަށް ފުލުންގެ އިދާރާއިން ދެކި، އެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑަށް އެގޮތަށް ދީފައިވެއެވެ.

 

އަޅުގަޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ގިނަފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި މީހުން މަރަނީ ވަޅިހަރާ މީހާގެ ރުޅިވެރިކަމެއް އޮވެގެން ނެއް ނޫންނެވެ. ވަޅިހަރާމީހާ އަށް ފައިސާ ދީފައިވާތީ ކޮންޓްރެކްޓް ފުރިހަމަ ކުރުމަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރއަށް މިކަން އަޅުގަޑަށް ސާފުކޮށްދިނުން ވަރަށް ފަސޭހަވިއެވެ. އެއީ، ރައީސް މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުގައި ނުޙައްގުން އެތައްފަހަރަކު އަޅުގަޑުވަނީ ޖަލަށް ލާފައިހުރިއިރު ވަރަށް ގިނަ ބާވަތުގެ މީހުނާ އަޅުގަނޑާ ވަނީ ދިމާވެފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން، މި މާލެ، އަޅުގަނޑުގެ މި އަތްތިލައިގެ ނާރުތައް ފަދައިން އަޅުގަނޑަށް އެގެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައްތަކުގެ މަލަމަތި ފެނުނީމާ ރަށްތައްވެސް އެގެއެވެެ. އަޅުގަނޑުދެކޭގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑު އެމީހުންގެ ވެރިއަކަށް ހެދީވެސް މި ސަބަބަށްޓަކައެވެ. އަޅުގަޑު ދެކޭ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުކަހަލަ މާލޭގެ މެދުފަންތީގެ އާދައިގެ މީހަކަށް އެމީހުންގެ އެންމެ މަތީ ވަލީ ޙަވާލުކުރީ އެމީހުންގެ ވަރަށް ޒާތީ ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަ ނުވެގެން، އެމީހުންނަށް ޙައްގު މިންވަރު ހޯދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭސް ސިޓީއަށް ސަލާން ޖަހަން ނުޖެހި ފޮތްލިސްޓަށް އާދޭސް ކުރަން ނުޖެހި ވަޒީފާ އެއްގެ ފުރުސަތާއި އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީ އަކާއި ރަނގަޅު ފުލެޓް އެއް ލިބި އަމާން ވެއްޓެއްގައި ތާހިރު ދިރުއުޅުމަށް ކުރާ އުއްމީދާ އެއްގޮތަށް އެކަންކަން ފަހިކުރުމަށްޓަކައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ގެންދެވީ މި އުއްމީދަށް ހުރަސް އަޅަމުން، ކޮންޓެރެކްޓް ކިލިންގައި ބައިވެރިވެ ބައި އަޅަމުންކަމަށް، ފުލުހުންގެ ސިއްރު ތަޙްޤީޤްތަކަށް ވަނީ ހާމަވެފައެވެ. މީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގޮތުގައި އަޅުގަޑަށް ވަރިހަމަ ކޮށްގެން ހުރެވޭން އޮތް ކަމެއްނޫނެވެ.

އެހެންކަމުން، ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދުގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކޮށްދިނުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާފައިވާނެއެވެ.

ކަމިޝަނަރަ އޮފް ޕޮލިސް އަރިހުގައި އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ދެންނެވީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އެކަން ކުރުމަކަށްނޫނެވެ. ރާއްޖޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން އެކަން ކުރުމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ،  ކަމާބެހޭ ފަރާތުގައި ވަކި ކަމެއްކުރާން ބުނުމުން ދެން އެކަމެއްހިންގާ ވުޒާރާތަކާއި އިދާރާތަކުން އެކަން ހިންގަން ޖެހޭނީ ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިންނެވެ. 2008 ވަނައަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި އަޅުގަނޑު މާލީ ވަޒީރު އަރިހު ދިވެހި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 6 ބިލިއަން ރުފިޔާއިން 11 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުކުރުމަށް ދަންނަވާފައިވާނެއެވެ. އޭގެ މާނައަކީ އެ މަނިކުފާނު ސިފައިން ބޭނުން ކޮށްގެން ތަންތަން ލޫޓުވުމެއްނޫނެވެ.

ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަންވެސް ހިގާ ދިޔައީ މިދެންނެވި ހަމައިންނެވެ. ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމެއްކުރާކަށް އަޅުގަނޑު ދުވަހަކުވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަމުރުކޮށްފައެއް ނުވާނެއެވެ. ތުޙުމަތުކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތަޙްޤީޤަށް ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުހަންމަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކޮށް، ހާޟިރުކުރެވޭ ގޮތް ނުވުމުން، އޭނާ ހާޟިރު ނުކޮށް ތަޙްގީގު ހިންގޭން އޮތް މިންވަރަށް ތަޙްޤީޤް ހިންގުނުއިރު، އެ ތަޙްގީގަށް ފެނުނީ ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދަކީ ގައުމުގެ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިވާހަކަ އަޅުގަނޑަށް އެންގުމުން އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތް ވުމަށް ކުރަން ހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހޯމް މިނިސްޓަރަށް އަންގާފައިވާނެއެވެ. އެއްވެސް އިރެއްގައި އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ ގާތުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ވަކިކަމެއްކޮށް، ވަކި ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް އަޅުގަނޑު އަންގާފައެއް ނުވާނެއެވެ.

ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ގަދަބާރުން ތަނަކަށް ގެންދާކަށް އަޅުގަނޑު ނިންމާފައެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް އަމުރެއްވެސް ކޮށްފައެއް ނުވާނެއެވެ. ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދުއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް އަޅުގަނޑާ ހިސާބަށް އައުމުން އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ކަންކުރަމުން ގެންދިޔަ އުސޫލަކީ ގާނޫނުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު އަޅާން ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތް ތަކަށް އެންގުމެވެ. ބައެއްފަހަރު ޖުޑިޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނަށް އަނެއް ބައިފަހަރު ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް، މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. މިކަންކަން މާރަގަޅަށް ފުލުސް އޮފީހުންނާއި ޖުޑިޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނުންނާއި އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ލިޔެކިޔުން ތަކުން ސާފުވާނެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރަން ނިންމިކަން ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކީންގެ ހެކިބަހުގައި ބުނެފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރުމަށް ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރެވުނު އެއްވެސް ހެއްކަކަށް އަޅުގަނޑު އެފަދަ އަމުރުކުރައްވާފައިނުވާކަމަށެވެ. އަދި އެފަދައިން އަމުރުކުރިކަމަށް އެހެންމީހަކުވެސް ބުނެފައިނުވާކަމަށާއި، އެފަދަ ލިޔުމެއްވެސް ފެނިފައިނުވާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ޝަރީޢަތަށް ހާޟިރުކުރެއްވުމުން ޝަރީޢަތުގައި ހެކިބަސް ދެއްވަމުން ވެސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ސިފައިންގެ އިސް އޮފިސަރުން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު  ހައްޔަރުކުރަން އަމުރުކުރެއްވީ އަޅުގަނޑު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެއްވޭ ކަމަށެވެ. މިއީ ތަޙައްމަލުކުރި ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އުފައްދަވާފައިވާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ރަޢުޔެކެވެ. ނުވަތަ އަނިޔާ ލިބުނުފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތެވެ. ފަހަރެއްގައި ޝަރުއީ ކޯޓެއްގައި ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭ ފަދަ ހެކިބަހެއް ނޫނެވެ.

މިޝަރީޢާތަކީ އިންސާފުން ކުރިއަށްދާ ޝަރީޢަތެއް ނޫނެވެ. މައްސަލަ ބައްލަވާ ޢިއްޒަތްތެރި 3 ފަނޑިޔާރުން، އަޅުގަޑުގެ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިންގާތު ފާޅުގައި ވިދާޅުވަމުން ދަނީ ތިމަންނާމެން ކުރެވޭނޭ ކަމެއް ނެތްކަމަށެވެ. މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުގެ އިޚްތިޔާރުނެތްކަމަށެވެ. ޙަގީގަތުގައި މި ބޮޑު ބޭ އިންސާފަށް ޒިންމާ ނަންގަވާން ޖެހޭނީ ހަމަަ 3 ފަނޑިޔާރު ބޭފުޅުންނެވެ. އަޅުގަޑަކީވެސް މި ރާއްޖޭގައި އުޅެބޮޑުވި މީހެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ވަރަށްގިނަ ބަޔަކު އަޅުގަޑު ދަނޭ އަދި އަޅުގަޑަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ނަސީބަކީ މި ރާއްޖޭގަ އާއި އަދި ބޭރު ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އަޅުގަޑަށް ހެޔޮއެދޭކަމެވެ. ތިޔަ 3 ޢިއްޒަތް ތެރި  ފަނޑިޔާރުން އަޅުގަޑަށް ދޭ ބޭ އިންސާފަށް އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އިންސާފު ލިބޭނެއެވެ. އަޅުގަނޑަށް ހެޔޮ އެދޭ މީހުން އެ އިންސާފު އަޅުގަނޑަށް ހޯދައި ނުދީ ހަމަ ހިލާ ހުއްޓައެއްނުލާނެއެވެ.

ޝަރީއަތުގެ ނަމުގައި 3 ފަނޑިޔާރުން ހިންގެވީ ޗަރުކޭހެކެވެ. ކޯޓުގައި ހިގަނީ ޝަރީއަތެއް ކަމުގައި ދެކި، ކޯޓުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުމުގެ މާނައެއް ނެތެވެ. އަޅުގަނޑު އެންމެ ފަހުވަގުތުވެސް މައްސަލަ ބައްލަވާ 3 ފަނޑިޔާރުންނަށް ދަންނަވާނީ ދުނިޔެއަށް ލަދުވެތިވާށެވެ. އާޚިރަތަށް ބިރުގަންނާށެވެ. މި ޗަރުކޭސް ހިންގުމުން ތިބޭފުޅުން ތަނާޒަލް ވެ ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.

The Closing Statement prepared by President Nasheed for submission at his trial where he was charged with terrorism by the State (Translation)

(Note: This is a translation of the Closing Statement prepared by President Mohamed Nasheed for submission at his trial where he was charged with terrorism by the State. The statement was not delivered at the verdict hearing as he was not given sufficient time to prepare it.)

 

Since becoming a Republic, the Maldives has begotten an ugly tradition of raising criminal charges including treason and civil unrest against Presidents who have vacated or been forced to vacate their office, sidelining them from the political sphere. Maldivian history has shown new Presidents working to marginalise erstwhile leaders from the system in the fear that they may pose a threat later on. However, when I was elected President, I wished to write a new page in this chapter of Maldivian history. All Maldivian citizens, without exception, will firmly believe that former President Maumoon Abdul Gayoom is at peace today because of this decision.

Following prolonged proceedings on charges raised under Article 81 of the Penal Code, the current Prosecutor General – in a move ostensibly to review the case – withdrew said charges and filed new charges of terrorism against me. Senior members of the Maldivian military were charged along with me. I believe we are blessed with the freedom we enjoy today due to the many sacrifices of the officers of Maldives National Defense Force. I am deeply concerned that the State has decided to repay them by attempting to shape the public perception that MNDF is involved in terrorist activities and raising charges that besmirch the honor and dignity of that Institution.

I have tried to prepare my defense in a manner that would not denigrate the dignity and honor of MNDF and the trust the Maldivian people have placed in the institution. If the state continues to portray the MNDF as a threat to the Maldivian people, I believe we will soon be faced with the danger of losing military aid as the MNDF loses its esteem in the eyes of the international community. Those with any love for the nation would not sully its name over mere political rivalry.

The charges raised against me and the subsequent trial have been unfair. The state charged me with an offence that carries a heavier penalty with malicious intent for political reasons. While the State has raised charges under section 2(b) of the Terrorism Act, no law explains the elements necessary to prove the criminal acts referenced in that section. As I have the Constitutional right to clearly understand the charges brought against me, I believe I am entitled to be informed of the basis for the charges and the elements of the offence I am charged with. However, from the time I have been charged, throughout the trial and as we approach sentencing, the state has yet to fully explain the charges raised against me.

The court conducted this trial at an extraordinary pace. It has not given me adequate opportunity to defend myself against the charges raised against me. The court granted less than three days for my lawyers to go through hundreds of pages of statements and prepare a defense. Despite repeated requests for more time by my lawyers and I, the court has adamantly refused our requests. In conducting this trial, the court has denied me the benefits and the protections guaranteed under articles 17, 20, 33, 42, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 60, 61, 68, 69, 128, 149, 223 and 246 of the constitution.

I have submitted names of witnesses and requested they be brought to court to provide defense testimony. However, the Court has refused to admit my witnesses, claiming that that their testimonies will not nullify the evidence submitted by the State. The Court has even refused me the opportunity to submit my defense. Not one aspect of this trial has been conducted with fairness. I have been denied the rights of the accused in contravention of the principles clearly enshrined in the Constitution.

I received continuous complaints from my Home Minister and the Commissioner of Police regarding the Chief Judge of the Criminal Court Abdulla Mohamed. Numerous complaints were also filed by the general public.

The last complaint I received concerned a very tragic incident. It was the reported incident of Judge Abdulla releasing a murder suspect from police custody as the IGM Hospital had not submitted a document pertinent to the case, who subsequently went on to commit another murder. The police and Home Minister perceived this incident as a direct contract killing. As the man who had been contracted to commit the murder was in police custody at the time, the contractor had amended the contract to include Judge Abdulla, whose role it was to facilitate his release so he was free to fulfil the contract. I was informed that when the man was released from police custody, he was being detained as a suspect in a previous murder investigation. There was no way for the police to arrest him after Judge Abdulla released him. He went on to stab another man, committing another murder. Since suspects in other murder cases had been kept in custody till the end of their trials, the police service felt that the person in this case was released for that very purpose and informed me of such.

I was informed that those who commit violence against others in the Maldives usually do not do so out of anger but rather, to fulfill a contract and because they have been paid. The Commissioner of Police of my government had no trouble in explaining this to me. When I was imprisoned several times without cause during President Maumoon’s administration, I had the opportunity to meet many different kinds of people in custody. I also know Male as I do the back of my hand. I can recognize islands from their silhouettes on the horizon. I believe the people of this country made me their leader for this reason. I believe the people of this country chose me, a common, middle-class Male’ resident as their leader because even their most essential needs were unmet, and because they wanted me to work towards achieving for them what is rightfully theirs.

I was elected in the hope that Maldivians would no longer have to beg for medical expenses or text books, that they will have employment opportunities, an adequate income and housing and to fulfill their hopes of living in a peaceful environment, leading lives of dignity. According to police intelligence, certain judges were denying them this hope and involving themselves in contract killings. As the President, this was not something I could overlook.

Therefore, I requested the police service investigate the case of Judge Abdulla.

Under no circumstances did I instruct the Commissioner of Police to do so in violation of the law and regulations. Only to do it in accordance with the laws of Maldives. Once the President of the Maldives issues an order to a relevant authority, it is their duty to comply in accordance with the law. During late 2008, I asked the finance minister to increase the national revenue from MVR 6 billion to MVR 11 billion. That does not mean he was meant to use the armed forces to go around pillaging the nation.

Everything relating to Judge Abdullah proceeded as I have mentioned. I have never ordered anyone to do anything that contravenes the law. After the police failed to summon Judge Abdullah for questioning, in continuing the investigation as far as possible without questioning him, the police found that Judge Abdullah constituted a threat to national security. When informed of this, I ordered the Home Minister to take all measures necessary to safeguard the nation from this threat. I did not give directions at any time to any party, to complete a specific task in a specific manner or to take any specific measures.

I never made a decision to take Judge Abdullah anywhere by force. And I have never given any order to that effect. When any issue relating to Judge Abdullah was brought before me, I always informed the relevant state authorities to take measures in accordance with the law. I sent some of the cases to the Judicial Service Commission and some to the Police. This is clearly evident from the documents of the Judicial Service Commission, the Maldives Police Service and the President’s Office.

In the testimonies of the Prosecution’s witnesses to prove the decision to arrest Judge Abdullah, all testified that I had never given them the order to arrest Judge Abdulla. No one else had informed them of such an order being made, nor did they see any writing to that effect.

Additionally, during Judge Abdulla’s statement to the court, he stated that based on what he heard from senior military officials, he believed the order to arrest him must have come from me. This is Judge Abdulla’s personal opinion based on his experiences. This is the victim’s perspective. This may not be the best testimony to prove something in a court of law.

This trial is not being conducted fairly. The three judges hearing the case are openly communicating to my close friends that this is out of their hands; that they do not have the discretion to rule over the case. In reality, it is you three Judges who have to bear the responsibility for this grave injustice. I also grew up in this country. I am known to most in this country and my greatest fortune is that many people both in this country and within the international community wish me well. God willing, there will be justice for what you three Judges are inflicting on me. Those who wish me well will never give up until justice is served.

Under the guise of a trial, you three judges conducted a circus. There is no point in speaking here as you would in a court of law. As a parting word I will again only tell you three judges to humble yourselves in the eyes of the world. To fear the afterlife. And to recuse yourselves from conducting this circus.

ENDS

Criminal Court Conspires to Prevent Nasheed’s Conviction Appeal

The Criminal Court in the Maldives is deliberately refusing to release its court proceedings to former President Nasheed’s legal team, in order to frustrate their attempts at launching an appeal.

President Nasheed was jailed by the Criminal Court for 13 years on Friday 13 March, ostensibly for ‘terrorism’, relating to the detention of a corrupt criminal court judge in 2012 when Nasheed was president.

In order to file an appeal against his conviction at the High Court, President Nasheed’s lawyers require a signed copy of the court proceedings from the Criminal Court.

Under new rules, rushed in just prior to Nasheed’s trial, the lawyers have just 10 days to file their appeal.

But the Criminal Court has informed the lawyers it will take up to 14 days to release their court proceedings.

Commenting on the situation, Maldivian Democratic Party (MDP) spokesperson Hamid Abdul Ghafoor said:

“President Nasheed’s trial is becoming ever more like Alice In Wonderland. At every step, the Yameen regime has violated Nasheed’s rights, while the courts break the law and the Constitution with impunity. Democracy is dead in the Maldives. In it’s place, we have thuggish authoritarian rule.”

 

Appeal over Nasheed’s Arrest Rejected by High Court in Secret Hearing

Meanwhile, on Sunday 15 March, the High Court rejected a previous appeal by President Nasheed’s legal team over the lawfulness of his arrest on 22 February.

Controversy marred the hearing, as the High Court insisted in holding it in secret, in violation of Article 42 of the Constitution and Article 71 of the law governing the courts.

Upon President Nasheed’s request to make it a public hearing, the High Court then dismissed the appeal.

 

Home Minister Announces Special Jail Cell to Hold Nasheed – Next to Prison Garbage Dump

Home Minister Umar Naseer announced on Twitter on 16 March that the government is renovating a special cell in which to imprison Nasheed in Maafushi island jail.

Naseer also said this weekend that President Nasheed will be held in Dhoonidhoo Detention Centre until work on the special cell is completed.

President Nasheed’s lawyers fear that the cell — which Naseer is trying to portray as semi-luxurious — is in fact an attempt to hold Nasheed in effective solitary confinement, away from other prisoners.

The legal team is also seriously concerned about the health and safety of the cell, which is located near the jail’s garbage dump.

The use of this particular cell was discontinued after the Human Rights Commission of Maldives and the International Red Cross and Red Crescent determined in 2009 that it was unfit to hold people.

The toilet is inside the cell itself, and odor and bacteria fan out across the whole cell. It is also adjacent to the prison garbage dump.

 

Regime Thugs Attack Peaceful Protesters

As reported in local media, a group of eight known street thugs wielding knifes, who belong to one of Male’s criminal gangs, attacked MDP protesters on Sunday 15 March as their were preparing to peacefully demonstrate against President Nasheed’s incarceration.

The gang smashed up a pickup lorry and a speaker system that was to be used during the MDP demonstration.

Yameen’s cabinet ministers — in particular Tourism Minister Adeeb — are frequently pictured associating with well-known street gangs. These same gangsters often attack peaceful opposition protesters.

Adeeb has been previously photographed associating with the infamous pair of Armenian brothers linked with drug trafficking, money laundering, raids on media outlets and other serious crimes in Kenya.

 

ރައީސް ނަޝީދުގެ އޮފީހުގެ ނޫސް ބަޔާން

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މާފުށީ ޖަލުގައި ހައްޔަރުކުރުމަށް ހަމަޖައްސަމުން ގެންދާ އިންތިޒާމުތަކަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ހަމަޖެހެމުން އަންނަ އިންތިޒާމުތަކެއް ނޫނެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންވެންޝަންތަކާއި ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާ ޚިލާފަށް ހަމަޖެހެމުންދާ އިންތިޒާމްތަކެއްވެސްމެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް އިއްވަވާފައިވަނީ ޖަލަށްކުމުގެ ޙުކުމެކެވެ. ބުރަ މަސައްކަތާއެކު ޖަލަށް ލުމެއް ނޫނެވެ. އަދި ވަކިން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ޙުކުމެއްވެސް ނޫނެވެ.

މާފުށީ ޖަލުގައި، މިހާރު ތައްޔާރުކުރެވެމުންދާ ގޮޅިއަކީ، 2009 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ރެޑް ކްރޮސްއާއި ރެޑް ކްރެސަންޓުން އެތަންތަނަކީ، މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ބޭތިއްބުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަންތަން ނޫންކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން، ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ތަންތަނެވެ. މިހާރު ތައްޔާރުކުރެވެމުންދާ ގޮޅީގެ ފާޚާނާ ހުންނަނީ ގޮޅިތެރޭގައެވެ. ނަޖިސްވަހާއި، ޖަރާސީމު މުޅި ގޮޅިތެރެއަށް ފެތުރޭގޮތަށް ބިނާކޮށްފައި ހުންނަ ތެނެކެވެ. އެތަނާ އިންވެގެންވަނީ، ޖަލުގެ ކުނި ގޮނޑެވެ. އެތަނުގައި ފަނި ފަކްސާއާއި ނުތަނަވަސް ވަޔާއި ވަސް، އަބަދުމެ އެ ގޮޅިތެރެއަށް ފެތުރޭގޮތަށް ހުރި ތަނެކެވެ. ރައީސް ނަޝީދު 13 އަހަރުދުވަހު ބޭންދުމަށް މާފުށީ ޖަލުގައި ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދާ ތަނަކީއެއްވެސް ޙާލެއްގައި އިންސާނަކު ގިނަ ދުވަހަށް ބޭންދުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނޫނެވެ.

މިސަރުކާރުން އިންތިޒާމުކުރަމުން އެގެންދަނީ ރައީސް ނަޝީދު ނުޙައްޤުން ނުހަނު ބޮޑު އަނިޔާ ދިނުމަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ރަޙުމްކުޑަ، ލާއިންސާނީ، އިހާނެތިކަމެއްކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބެެއްވެސް ދީގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގައި، މީހަކާއެކު އިންސާނީ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުހިނގާނެގޮތަށް، އެހެންއެއްވެސް މީހަކު ނުފެންނާނެގޮތަށް އެކަހެރިކޮށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަކީ ދެވޭ ނަފްސާނީ އަނިޔާއެއްކަމާއި ގަސްދުގައި މީހަކަށް ނިކަމެތިކަން އިޙްސާސްކުރުވާ އެއްވެސްކަމެއްކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ރައީސް ނަޝީދު ބޭންދުމަށް މާފުށީ ޖަލުގައި ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދާ ތަނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ތައްޔާރުކުރެވެމުންދާ ތަނެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންވެންޝަންތަކަށް ބަލާއިރު، އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮވެނަންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސްއާއި ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއެލް، އިންހިއުމަން އޯ ޑިގްރޭޑިންގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމަންޓުގައިވެސް، ރަޙުމުކުޑަ، ލާއިންސާނީ، އިހާނެތި އަދި އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ އަނިޔާތައްކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒް އިން ރައީސް ނަޝީދު ބެހެއްޓުމަށް ރަގަޅު ތަނެއް ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދާކަމާއި އެކުގައި އެހެން ޤައިދީން ބޭތިއްބުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަމުން ގެންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެތަން ތައްޔާރުކުރެވެމުން ދަނީ ހަމަ މާފުށީ ޖަލުގައި އިންސާނުން ބޭތިއްބުމަށް އެކަށީގެން ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދު އެކަހެރިކޮށްފައި ނުބެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން އެކުގައި ބޭތިއްބުމަށް ހަމަޖައްސާ ޤައިދީންނަކީ، މި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ މީހުންކަމަށްވާތީ، ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކާމެދު ވަރަށް ކަންބޮޑުވެއެވެ.

ހައިކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލައާ ގުޅޭ ނޫސް ބަޔާން

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރެލްގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން 2015 ފެބްރުއަރީ 22 ވަނަ ދުވަހު މެންދުރު 2.30 ގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައްޔަރުކޮށް، ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ ކޯޓު އަމުރު ބާޠިލް ކުރުމަށް އެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ބަންދު އަމުރުގެ މައްސަލަ އެ ކޯޓުން ވަނީ ބާޠިލް ކުރައްވާފައެވެ. ކޯޓުން މައްސަލަ ބާޠިލް ކުރެއްވީ ރައީސް ނަޝީދު އެމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން އިންނަވައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަރިހުގައި ޤަނޫނު އަސާސީން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެންވާ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވައި ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތުމުންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވީ ބަންދު އަމުރުގެ މައްސަލަތަކުގައި ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެންވާ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށެވެ. ބަންދުގެ އަމުރުގެ މައްސަލަތަކަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާއާއި ކޯޓު ތަކުގެ ޤަނޫނުގެ 71 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތެއްކަމުގައި ނުވަތަ ޝަރީޢަތަކުން ބައެއް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ނުބޭއްވޭނެ ސަބަބުތައް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ސަބަބަކަށް ނިސްބަތް ނުވާ މައްސަލައެކެވެ. ޤަނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވަ ސަބަބުތަކަކީ މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ އުސޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މުޖުތުމަޢުގެ އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ބުރު އެރުވިޔަ ނުދިނުމަަށްޓަކައި ނުވަތަ ކުޑަކުދިންގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހެއްގެ މަސްލަހަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އަދުލު އިންސާފް ޤާއިމުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ހުރަހަކުން މިންޖުވުމަށްޓަކައެވެ.

އިސްވެ ދެންނެވުނު ސަބަބުތަކަށް ބަލާއިރު ބަންދުގެ އަމުރުތަކުގެ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ނުބޭއްވުމަށް ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް މުތުލަޤު އިޚްތިޔާރީ ބާރެއް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ޤާނޫނު އަސާސީންނާއި ޤާނޫނުން ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި ޤާނޫނީ ރައްކާތެރިކަން ނުލިބޭގޮތަށް ހައިކޯޓުން މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގެވުމަކީ އިސްތިޢުނާފް މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލި އިސްތިޢުނާފް ކުރުމުގެ މާނަ ގެއްލޭ ކަމެކެވެ.

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އޮފީގެ ނޫސް ބަޔާން

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރެލް ދައުވާ ކުރައްވައި 13 މާޗް 2015 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހުކުމް ކުރައްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރެއްވުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން ޝަރީޢާތުގެ މަޖިލިހުގައި ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަތައް މަޙްޟަރު ކުރުމަށްޓަކައި ބަޔާންތަކުގައި ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ވަކީލުންނަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަންގަވާފައިނުވާކަމާއި، ހުކުމް ކުރެއްވުމަށްފަހު އަމަލުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުކުމުގެ އަސްލާއި ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު ރައީސް ނަޝީދާއި ހަވާލު ކުރައްވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ވަކީލުންނަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަންގަވާފައިވަނީ އެ ރިޕޯޓު ފޯރުކޮށްދެވޭނީ 7 ދުވަހާއި 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަމުގައެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް އަންގަވާފައިވާހިނދު، ދިވެހިރާއްޖޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 27 ޖަނަވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހު ނެއްރުވާފައިވާ ސަރކިއުލަރއިން ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ހިމެނޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާއި ސުޕީރިއަ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ކުރާ ހުކުމްތަކާއި ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް މީގެ ކުރިން ޢަމަލު ކުރަމުން އައި އުސޫލަށް ވަނީ ބަދަލު ގެންނަވާފައެވެ. މި ސަރކިއުލާއިން އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގެ މުއްދަތު 90 ދުވަހުން 10 އަށް ވަނީ ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިބުން ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ހުކުމް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭ ކަމެއްކަން ކަންބޮޑުވުމާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

2015 ފެބްރުއަރީ 22 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރެލްގެ އެދިލެއްވުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފްގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން މިއަދު 2 ޖަހާއިރު ތާވަލްކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެ ޝަރީޢާތުގެ އަޑުއެހުމަކީ އާންމުންނަށް ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެކެވެ. ޝަރީޢަތްތައް ބަންދުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެއް މިމައްސަލައިގައި މެދުވެރިވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

އެހެން ކަމުން 2015 ފެބްރުއަރީ 22 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެެރުއްވި އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޝަރީޢަތަކަށް ހެދުމަަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 2015 މާޗް 13 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ކުރެއްވި ހުކުމް ވީއެންމެ އަވަހަށް އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ގޮވާލަމެވެ. މިރިޕޯޓު ލިބުން ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް ޤާނޫނު އަސާސީން ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިދީފައިވާ އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގެ ހައްޤުން އެމަނިކުފާނު މަހުރޫމް ކުރެވޭ ކަމެކެވެ.

President Nasheed Sentenced to 13 years in Jail; Nasheed Calls for Mass Protests; Wishes Mercy for his Jailers

The Maldives Criminal Court on Friday 13 March sentenced former President Mohamed Nasheed to 13 years in jail on charges of ‘terrorism’, for the detention, while he was still president in 2012, of a criminal court judge who had been accused of corruption, abuse of power and who had refused to obey police summons. In a blatantly politicised trial, which has lasted less than three weeks and been widely condemned in the Maldives and abroad, President Nasheed was repeatedly denied legal representation, denied the right to appeal, his defence witnesses were prevented from taking the stand, and prosecution witnesses were routinely coached by the judges and the police.

Nasheed’s legal team resigned earlier this week, stating that the court had refused them proper time to prepare a defence. The three judge bench that passed down the sentence included two judges who had acted as witnesses for the prosecution.

President Nasheed issued the following, heartfelt, statement:

“Beloved citizens of Maldives, I appeal to all of you today to stay courageous and strong; to confront the dictatorial power of this regime. To change this government and work towards forming a government that would pave the way for the people’s development and prosperity; to not be afraid of being arrested or facing a long sentence; to take all of your lives in your hands and to go out onto the streets in protest. Do not consider either the security of your personal lives or the transitory happiness of your wives, husbands, children, parents and relatives; for the security of all of your children and their children is in jeopardy.

“Why am I calling for such a sacrifice? Know this for sure: it is not for my own well being . I am not staying in jail, a captive, because I have no way out. I could easily secure my freedom and happiness by agreeing to stop the work I am doing, and falling at President Yameen’s feet. I could choose to live in riches, in comfort, and in joy. But if I choose that path, Maldivians will reach a tragic end. Maldivians will be deprived of what they rightfully deserve: freedom, dignity and democracy. They will never be allowed to stand tall. Forever, they will be forced to cower before this dictatorial regime.

“I accepted the results of the 2013 presidential election in good faith. I believed President Abdulla Yameen’s government would uphold the noble principles of Islam. I accepted the results in the hope that this would be a government that would respect democratic norms.

“But consider how things have transpired in the year and a half since the election. The Maldivian judiciary is full of corruption and disgrace. Judges are routinely accepting the vile money of bribery. These judges have no fear of the day of judgment, and no shame in this world. The consequence of their actions is injustice to the public, and the thwarting of this country’s development.

“But in this time of profound injustice, I harbour no hatred. And to those who seek to destroy me, I say: I wish upon you good grace and blessings. I wish for good blessings upon us all, in this world and the next.”

Background Information

President Nasheed is the Maldives’ first democratically-elected president. He was elected into office in 2008, bringing to an end the 30-year dictatorship of Maumoon Abdul Gayoom.In February 2012, President Nasheed was ousted in a coup, after mutinying police and army personnel overrun the institutions of state.In the first round of presidential elections in 2013, President Nasheed received 45% of the vote to Yameen’s 25%. But the Supreme Court constantly meddled in the election – repeatedly annulling, cancelling and postponing the ballot in order to favour the candidacy of Yameen, Gayoom’s half-brother, who went on to assume the presidency.On January 24 2015, Gasim Ibrahim, who polled third in the first round of the 2013 elections with 24% of the vote, and his party the JP, quit Yameen’s coalition government and sided with President Nasheed and his party, the MDP.

In quitting the governing coalition, Gasim cited President Yameen’s continued attempts to undermine the rule of law and institutions of democracy, including the sacking and harassment of members of the Elections Commission.

On March 8 2015, the religiously conservative Adhaalath Party quit President Yameen’s ruling coalition because of the President’s increasingly authoritarian actions.

Of the four political parties that made up the ruling coalition, only Yameen’s PPM and the small Maldivian Development Alliance remain.

On February 10 2015, Yameen’s Defense Minister, Colonel (Ret.) Mohamed Nazim, was arrested following a power struggle within government. He has been taken to Dhoonidhoo Detention Centre and faces charges of treason.

ENDS

Statement by President Nasheed’s Legal Team (Translation)

In the charges pressed against President Mohamed Nasheed by the state, he requested the legal team to work towards defending himself and the honour, pride and integrity of the Commander in Chief of Maldives and the Maldivian Security Forces along with military personnel.

In this light, we would like to highlight that due to the manner in which the terrorism charges against President Nasheed have been framed and as it involves proving that Maldives National Defence Force had abducted an individual and detained him in Kaafu Atoll Girifushi – a military training camp, the charges help shape public perception of the Maldivian security forces as being a terrorist group willing to facilitate and implement terrorist activities of the government.

Therefore, we note concern over the fact that the case lodged against President Nasheed involves the safety, security and interests of the Maldivian people and the International Community and puts the country’s peace, sovereignty and autonomy at risk.

Further, it must also be highlighted that the Prosecutor General in 2012, initially charged President Nasheed for the unlawful detention of an individual who was not found to have committed any illegal activities, to prosecute President Nasheed for his actions as an individual. After the Prosecutor General withdrew those charges and refiled terrorism charges against President Nasheed at the Criminal Court, the nature of the charges have evolved to prosecute him in the capacity of the Commander in Chief, senior members of the Maldivian military and the Maldives National Defence Force as a whole.

If members of the international community begin to perceive the Maldivian Security Forces especially the Defence Force as a terrorist organisation, all diplomatic ties between the international community and the Defence Force will suffer with the inclusion of the reluctance to exchange information vital for the security and safety of the Maldivian territory and to provide training and education opportunities for military personnel.

Thereby, in order to assure the International Community changes are expected to be brought to the ranks of the military from top to bottom, creating the issue of many individuals facing unfair dismissal and the violation of their right to willfully serve the nation in the capacity of military personnel. We do not wish to see the dismissal of security forces and the potential ripples effects it will cause for the families of the service personnel and the Maldivian community at large.

In this regard, due to the sensitive nature of the case, we requested for adequate time for the preparation of the case, to not only defend President Nasheed but also uphold the name, pride and integrity of the Maldivian Security Forces. Despite this, we were forced to recuse ourselves from attending the trial of the case as we were not provided adequate time for the preparation and as we do not believe that President Nasheed nor the Maldivian Security Forces are being provided a free and fair trial in which their constitutional and legal rights will be respected and protected.

Although we have recused from the Criminal Court trial of the case, we will continue to work towards ensuring that President Nasheed’s rights are not violated and that he is protected from any ill-treatment or torture.

-President Mohamed Nasheed’s legal team-

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވަކީލުންގެ ނޫސް ބަޔާން

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝިީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އެދިވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވީ އެ ދަޢުވާގައި އެމަނިކުފާނު ދިފާޢު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާ އެއްވަރަށް، ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާގެ މަޤާމްގެ ގަދަރާއި ޢިއްޒަތް އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ ބާރުތަކުގެ ޝަރަފާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ސިފައިންގެ މުވައްސަސާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ސިފައިންނަށް ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަންވެސް ސަލާމަތްވެފައި އޮންނާނޭ ގޮތަށް ބަލައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ.
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް މިހާރު ތުޙުމަތު ކުރެވިފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ދައުލަތުން ބިނާކޮށްފައިވާ ގޮތާއި، އެދަޢްވާގައި ދައުލަތުން ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި މީހަކު، ހައްޔަރުކުރުމާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން ގަދަކަމުން ގެންދިއުމާއި އަދި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ޓްރޭނިންގ ކޭމްޕެއްކަމަށްވާ ކ.ގިރިފުށީގައި ގަދަކަމުން ފޮރުވުންފަދަ ކަންކަމުން ދައްކުވައިދޭން ބޭނުންވާ ކަމަކީ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަކީ އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލު ހިންގައިދޭ، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް މަސައްކަތް ކުރުންކަން ފާހާގަކުރެވެއެވެ. މިއީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެހައި ދިވެހިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަސްލަހަތާ ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ. މުޅި ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުމާއި، ސިޔާދަތާއި އިސްތިގުލާލަށް ނުހަނު ބޮޑަށް ގެއްލުންވާފަދަ ޢަަމަލެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކަމެކެވެ. ވީމާ، މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ނުހަނު ކަންބޮޑުވުމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް 2012 ވަނަ އަހަރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކޮށްފައިވަނީ ‘ޤާނޫނާ ޚިލާފް ގޮތަކަށް ކުށްނުކުރާ މީހަކު ހިފައި ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ’ އެވެ. އެދަޢްވާ ބިނާކޮށްފައިވަނީ، ފަރުދީ ގޮތުން ކުޅަ ޢަމަލުތަކެއް ސާބިތުކޮށްގެން ކުށް ސާބިތުކުރުމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންނަވައި، ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާކޮށްފައި މިވަނީ، ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުގެ މައްޗަށާއި އަދި މުޅި ދިފާޢީ ބާރުގެ އެންމެ އިސްފަރާތްތައް ޝާމިލުކޮށް، ސިފައިންގެ މުޅި މުވައްސަސާގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލު ހިންގައި އެކަމަށް ވާގިވެރިވާކަމުގެ މަންޒަރު ސިފަވެގެންދާނޭ ގޮތަށެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، ދިފާޢީ ބާރުން، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލު ހިންގާކަމަށް ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލަކަށް އެއްވެސް މާނައެއްގައި ވާގިވެރިވާކަމަށް ބޭރު ޤައުމުންތަކުން ދެކެން ފަށައިފިނަމަ ނުވަތަ ބައިނަލްޢަޤްވާމީ އިދާރާތަކާއި، ޖަމްޢިއްޔާއި ޖަމާޢަތްތަކުން ދެކިއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާއާއެކު ބާއްވާ ގުޅުންތައް ކަނޑައި، އަސްކަރީ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމާއި، ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަކީ، މީގެ ކުރިން އެފަދަ ތުޙުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ޤައުމުތަކާމެދު ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެމޭރުމުން ޢަމަލުކޮށްފާނެކަމަށް ނުހަނު ބޮޑަށް ބެލެވޭ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އަދި މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި، ބައިނަލްޢަޤްވާމީ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާއި، އިތުބާރު އަލުން ހޯދުމަށްޓަކައި، ސިފައިންނާއި، ފުލުހުންގެ އެންމެ ދަށް ރޭންކުން ފެށިގެން އެންމެ މަތީ ރޭންކާ ހަމައަށް، ވަޒީފާތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ގެނައުމަކީ ޢާންމުކޮށް ކަންހިނގާ އުޞޫލުކަމުގައިވީހިނދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގައި ހިމެނޭ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް އޮތް ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ދެމިތިބުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތްކަމަށް ފެނެއެވެ. އަދި އެކަން އެގޮތަށް މެދުވެރިވެ، ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލި، އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާތަކަށް ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހި އަދި އެކަމުގެ ނުރައްކަލާ އެންމެހައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނޭފަދަ ޙާލަތެއް އުފަންވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެއްގޮތަކަށްވެސް އެދޭކަމެއް ނޫނެވެ.
އެކަންކަން އެހެން ހުރުމުން، މިމައްސަލައިގެ ޚައްޞާޞް ކަމަށް ވިސްނައި، އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުންްއައީ، އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ހޯދައި، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގާ ހަމައެކަނި އެމަނިކުފާނުގެ ދިފާޢުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރާއި ލިބެންޖެހޭ ޝަރަފާއި އިއްޒަތަށް ބަލައި، އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުންވެސް މިޝަރީޢަތުން ޙާސިލުވާނޭ ނަތީޖާއަކަށް ހެދުމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިމައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތަށް ހާޟިރުވުމުން ތަނާޒުލުވާންޖެހުނީ، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތު ނުލިބޭތީ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއަށް ޢަދުލުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ސަލަމާތީ ބާރުތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު ޝަރަފާއި، ޢިއްޒަތާއި އިޙްތިރާމް ހޯދައިދީ، ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ޙައިބަތު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނޭ ފުރުޞަތު ފަހިވެފައި އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީއެވެ.
މިމައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތަށް ހާޟިރުވުމުން އަޅުގަނޑުމެން ތަނާޒުލުވީނަމަވެސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަވާ ހުންނެވުމުގައި، އެމަނިކުފާނަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެކަމާއި، އަދި އެމަނިކުފާނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ލިބިދެވޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ސާބިތުކަމާއެކު ސަދެމިތިބޭނޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ރައީސް މުޙައްްމަދު ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ނޫސް ބަޔާން

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އުފުލި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ދަޢުވާގައި އެމަނިކުފާނު ދިފާޢު ކުރައްވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވަނީ ހަމައެކަނި އެމަނިކުފާނެއް ނޫނެވެ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދިފާއީ ބާރުތަކާއި، ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާގެ މަޤާމްގެ ގަދަރާއި ޢިއްޒަތެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝިދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއަކީ ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައި ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލު ހިންގެވި ކަމުގެ ދަޢުވާއެވެ.

މިދަޢުވާއަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ޖަވަބު ދިނުމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝިދު އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ހިންގަވައި ދެއްވުމަށެވެ. ކުށުގެ ތުޙުމަތުން ބަރީޢަވުމަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ އެމަނިކުފާނު އިޚްތިޔާރުކުރައްވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އެހީތެރިކަމަށެވެ. އެ ވަކީލުން ޝަރީޢަތުގައި ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި، ކަމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ލިބިދިނުމަށެވެ.
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝިދުގެ މައްޗަށް މިހާރު ތުޙުމަތު ކުރެވިފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާއަކީ 2012 ވަނައަހަރު އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އުފުލުނު ‘ޤާނޫނާ ޚިލާފް ގޮތަކަށް ކުށްނުކުރާ މީހާކު ހިފައި ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ’ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން އޭރުވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކާ ޤަރީނާއެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރުއްސުރެ، ހިނގާ މިދިޔަ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހާ ހަމައަށްވެސް، ދައުލަތުން ހުށަހެޅުއްވި ހެއްކާއި ޤަރީނާ ވަޒަންކޮށް، ދިރާސާ ކުރަމުން ގެންދިޔައީ އޭރު ކުރައްވާފައިވާ ކުށުގެ ތުޙުމަތުގެ ދިފާޢު ބިނާކުރުމަށްޓަކައި، އެ މިސްރާބުންނެވެ.

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ‘ޤާނޫނާ ޚިލާފް ގޮތަކަށް ކުށްނުކުރާ މީހާކު ހިފައި ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ’ ކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 2015 އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހާ ހަމައަށްވެސް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އަތުގައި، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝިދުގެ މައްޗަށް މިހާރު އުފުލިފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހުއްޓެވެ. ދެންނެވުނު ލިޔުންތައް ފާއިތުވެދިޔަ 3 އަހަރު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝިދުގެ ވަކީލުންގެ އަތުގައި ހުރިނަމަވެސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވަކީލުން އެ ލިޔުންތަކާއި، ހެކިތައް ދިރާސާކުރަމުން ގެންދިޔައީ ފުރަތަމަ ކުރެވުނު ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ބިނާކުރުމަށްޓަކައެވެ.

މިހާރު އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން، ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ތަކުގައި ހެކި ދިރާސާ ކުރުމަށާއި، މައްސަލައަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތު ބޭނުންވާކަމަށް ފާހަގަކުރަމުން މިގެންދަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ހެކިތައް ވަޒަންކުރުމަކީ، މުޅިން އަލަށް ފަށަންޖެހޭ އައު މަސައްކަތަކަށްވާތީއެވެ. ކުރީގެ ދަޢުވާގައި ސާބިތުކުރަންޖެހޭ އުންސުރުތަކާއި، މިހާރުގެ ދަޢުވާގެ އުންސުރުތައް ތަފާތުވާތީ، ދިފާޢު ބިނާކުރަންޖެހޭނޭ އަސާސްތައްވެސް ތަފާތުވާނޭތީ، ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ބިނާކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުލިބި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުމަކީ މުސްތަޙީލު ކަމެކެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޙައިސިއްޔަތުން، ޢަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާގައި ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މާތްﷲ ގެ ވަޖުޙްފުޅު ގަންދީ ހުވައެއް ކޮށްގެން ދެމިތިބި ބައެއް ކަމަށްވީހިނދު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާޖިބު ފުރިހަމަ ގޮތުހައި އަދާނުކެރޭފަދަ ޙާލަތެއްގައި ތިބެ އެމަސައްކަތް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޟަމީރު ޤަބޫލުކުރާކަމެއް ނޫނެވެ.

އެހެކަމުން، މިހާރު އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްކިލަށް ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ ލަފަޔާ އިރުޝާދު ދީ، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތު ނުލިބޭތީ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއަށް ޢަދުލުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދެވޭނޭ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ، މިމައްސަލައިން ތަނާޒުލުވެ، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އެކަން މިހާރު އަންގާފައިވާނޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން