Statement on the Cancellation of the High Court Hearing on the Legitimacy of the Hulhumale’ Magistrate Court Bench

President Nasheed returned to Male’ this afternoon from an on going campaign visit to Raa atoll, to attend a hearing at the High Court, which was unexpectedly cancelled, three hours prior to the hearing.  Today’s hearing was on the case filed by President Nasheed’s legal team contesting the legitimacy of the Hulhumale’ Magistrate Court bench… Read more

ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް ހުށަހޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސެލް ކުރުމާ ގުޅިގެން ރައީސް ނަޝީދުގެ އޮފީހުން ނެރޭ ބަޔާން

ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ޝަރީޢަތުގެ ޤަޟިއްޔާ ބެއްލެވުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗްގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން މިއަދު މެންދުރުފަހު 2.45 އަށް ތާވަލުކުރައްވައި ކުއްލިގޮތަކަށް އެއަޑުއެހުން ވަނީ ކެންސަލް ކުރައްވާފައެވެ. ހައިކޯޓުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމައްސަލައިގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމުގެ 5 އަހަރު ތެރޭގައި، އައްޑޫ ސިޓީގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދެގުނަ ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް، ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

  އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމުގެ 5 އަހަރު ތެރޭގައި، އައްޑޫ ސިޓީގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދެގުނަ ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، “އެމްޑީޕީ އެއްބުރުން” މިނަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގައި ރޭ ބޭއްވި ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ 5 އަހަރު... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫއަށް މިއަދު ވަޑައިގަންނަވައިފި

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫއަށް މިއަދު ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީއިން ކުރިއަށް ގެންދާ “ދޭތިން ފަހެތި” ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން މިއަދު ރައީސް ނަޝީދު ވެލިދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ. ވެލިދޫއަށް ވަޑައިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ އަދި އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

President Nasheed Prevented from Travelling by Maldivian Authorities

President Nasheed was prevented from travelling to Copenhagen to deliver a speech at the invitation of the University of Copenhagen and the Danish Parliament. The Office of President Nasheed notes with deep regret that this is the fourth time the Waheed administration has stopped President Nasheed from departing on a scheduled international visit. President Nasheed’s… Read more

އ.ދގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕޮލިޓިކަލް އެފެއަރޒްގެ ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް އޮފިސަރ މިސްޓަރ ހިޓޯކީ ޑެން، ރައީސް ނަޝީދުގެ އަރިހަށް، މިއަދު އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފި

އ.ދގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕޮލިޓިކަލް އެފެއަރޒްގެ ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް އޮފިސަރ މިސްޓަރ ހިޓޯކީ ޑެން، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ އަރިހަށް، މިއަދު އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓްގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު އޮތް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްއިއްޔާތަކުން ރާއްޖެއާ މެދު ބެއްލެވުން މިހާރަށްވުރެ ބޮަޑަށް އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުންނާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާތަކުން ރާއްޖެއާއިމެދު ބެއްލެވުން އިތުރު ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި

އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުންނާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާތަކުން ރާއްޖެއާއިމެދު ބެއްލެވުން އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓިގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު  އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މި މޭރުމުން އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ އިނގިރޭސި ޚާރިޖީ އޮފީހުގެ ދެކުނު އޭޝިޔާއަށާއި އަފްޣާނިސްތާނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ޑިރެކްޓަރ މިސްޓަރ ނީލް ކްރޮމްޕްޓަން އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހަށް މިއަދު ހެނދުނު ކުރެއްވި އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއްގައެވެ. އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވެވި... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި ގަދަރާއެކީގައި މި ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން އުފައްދަންކަމުގައި، ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި ގަދަރާއެކީގައި މި ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން އުފައްދަންކަމުގައި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް  ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ “ވައުދާ ހިނގުމުގެ” ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ރޭ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ބޯހިޔާވަހިކަމަކަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ