ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ ތަރައްޤީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވިލްޓަން ޕާކް ކޮންފަރެންސްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތަޤްރީރުކުރައްވާނެ

ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ ތަރައްޤީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ބާއްވާ ޙާއްސަ ކޮންފަރެންސެއްގައި ނޮވެމްބަރ 7 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތަޤްރީރު ކުރައްވާނެއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތު އޮފީހާއި، ސެންޓަރ ފޯ އެންވައިރަމެންޓް، ފިޝަރީޒް އެންޑް އެކުއަރކަލްޗަ ސައިންސާއި، ތަރައްެޤީވަމުން އަންނަ ޤާއުމުތަކާއި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ އދ. ގެ ހާއްސަ މަންދޫބުގެ އޮފީހާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ވިލްޓަން ޕާކް ކޮންފަރެންސް... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަލްޓާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މަލްޓާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖޯސެފް މަސްކަޓް އާއި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މަލްޓާއަކީ މިދައުރުގައި ކޮމަންވެލްތުގެ ޗެއަރ ކަމުގައިވާތީ، ދިވެހި ސަރުކާރުން ކޮމަލްވެލްތުން ވަކިވުމަށް ނިންމެވުމުން އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހީނަރުވަމުން އަންނަ ސިޔާސީ ޙާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާޙްގެ މަގަށް ގެންދެވި ޑިމޮކްރަސީ އަލުން އަބުރާ ގެނައުމާމެދުވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޕީ ޕީ އެމް ޝަރީއަތުގައި ރައީސް މައުމޫންގެ އެންމެހައި އިސްތިއުނާފްގެ ފުރުސަތުނިގުޅައިގަތުން ކުށްވެރިކޮށް، ރައީސް ޔާމީންގެ ނޭއްގާނީ އަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަށް އިތުރު ބަޔަކު ވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދީ، އެންމެހައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ރައްޔިތުން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގޮވާލުން

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީ.ޕީ.އެމް) ގެ ހިންގުން އެޕާޓީގެ މުޝްތަޝާރާ ޙަވާލުކުރުމަށް ސިވިލްކޯޓުގެ ނަންބަރު 1586/Cv-C/2016 ޤަޟިއްޔާއިން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. ސިވިލް ކޯޓުގެ އެނިންމުން އެޕާޓީން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށާއި އަދި އެމައްސަލައަކީ އެޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަސްލަޙަތު އޮތް މައްސަލައެއް ކަމަށް ވުމުން އެޕާޓީގެ ރައީސް ރައީސް އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެމައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް،  ސިވިލް... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގެންފައިވާ ސިޔާސީ އަދި މަދަނީ ޙައްޤުތައް އަނބުރާ ހޯދުމަށް އދ. ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 1990/10 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ އެންމެހައި އިޖުރާޢަތްތަކާ ޚިިލާފަށް އެންމެ 19 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިންމައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުކޮށް 13 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ޙުކުުމް ކުރުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެރިކަން ކުރާ ކޮންޒަރވެޓިވް ޕާޓީ ކޮންފަރެންސްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ

  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެރިކަން ކުރާ ކޮންޒާރވެޓިވް ޕާޓީގެ އަހަރީ ކޮންފަރެންސްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެއެވެ. ކޮންޒަރވެޓިވް ޕާޓީގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކުރާ މި ޙަފްލާގެ މައުޟޫއަކީ އެވެ. މި ޙަފްލާގައި ރަައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުރުން ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރި ލިޔުމާ ގުޅޭ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤް ނުނިންމާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދާއިމީކޮށް ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމައި ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރި ލިޔުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ތަހްޤީޤަށް އެނގެން ޖެހޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ފުލުހުންނާ ހިއްސާކުރެވިފައިވީނަމަވެސް އެކަން އިތުރަށް ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ އިތުރު ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ބަޔާން ނަގައި އެ މައްސަލަ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތި ދިގު ދެމިގެންދާތީ އެކަމާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމެވެ. 13 މާޗް... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެސެކްސްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތަގްރީރުކުރައްވައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެސެކްސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ‘ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން އޭޝިޔާ ކޮންފަރެންސް 2016″ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި އެ ޔުނިވަރސިޓީގައި މިއަދު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތަގުރީރުކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމަޔާތް ކުރެއްވުމުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމަނިކުފާނުގެ ހަނދާންތަކާ އަދި މިހާރުވެސް ކުރައްވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހޮސްޕިޓަލްގައި މެޑިކަލް ޕްރޮސީޖަރއެއް މިއަދު ހައްދަވާނެ

ބޭއިންސާފުން ޝަރީޢަތްކޮށް، ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބޭސްފަރުވާއަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގަތުމަށް 18 ޖަނަވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން، އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑަގަތް، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާގެ ދަށުން އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންނެވެ. މިގޮތުން، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ ފަރުވާގެ ތެރެއިން ހޭނައްތައިގެން ހައްދަވަން ޖެހިވަޑަގަންނަވާ މެޑިކަލް ޕްރޮސީޖަރއެއް... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޑިމޮކްރަސީއާއި ހެޔޮވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމުގައި ނޫސްވެރިންގެ ދައުރާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމަންވެލްތު ޖާރނަލިސްޓްސް އެސޯސިއޭޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ

ކޮމަންވެލްތު ޤައުމުތަކުގެ ނޫސްވެރިންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ކޮމަންވެލްތު ޖާރނަލިސްޓްސް އެސޯސިއޭޝަން ކޮންފަރެންސްގެ ޚާއްސަ ޙަފްލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން އަންގާރަދުވަހުގެރޭ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވާނެއެވެ. މި ޙަފްލާގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނީ ޑިމޮކްރަސީ އާއީ ހެޔޮވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމުގައި ނޫސްވެރިންގެ ދައުރާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ކޮމަންވެލްތު ޤައުމުތަކުން ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ކުރިއެރުވުމުގެ މުހިއްމު ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ ވާހަކަތައް ބިނާކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތައް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ ވާހަކަތައް ބިނާކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތައް

ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ބޭސްފަރުވާއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެފަރާތްތަކުންނާއި އެފަރާތްތަކުގެ ޑޮކްޓަރުން ސަރުކާރަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެކިއެކި މަޢުލޫމާތާ ގުޅޭ ވާހަކަ އާންމުތަންތާނގައި ދެއްކުމާ ގުޅޭ ނޫސް ބަޔާން

ވަކިވަކި ފަރުދުން އެމީސްމީހުންގެ ބޭސްފަރުވާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ސަރުކާރުގެ އެންގެވުމަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެއެވެ. އަދި އެމީސް މީހުންގެ ޑޮކްޓަރުން މެދުވެރިކޮށްވެސް އެމައުލޫމާތު ސަރުކާރަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެއެވެ. ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިޔަ ނަމަވެސް، ސަރުކާރުން އެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮށް، ހާމަކޮށް ހެދުމަކީ ކޮށްގެންވާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެނީ، އެމަޢުލޫމާތަކީ އެ ފަރުދަކާ އެފަރުދެއްގެ ޑޮކްޓަރަކާ... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ނޫސްބަޔާން

2012 ވަނަ އަހަރު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 81 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ދައުލަތުގެ މުއައްޒަފަކަށް ލިބިފައިވާ ބާރަކުން ކުށްނުކުރާ މީހަކު ހިފައި ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް އުފުއްލެވިއެވެ. އަދި ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި އެމައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ހިންގަމުން ދަނިކޮށް، އެދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދަވައި، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 1990/10... އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ